الحاق تبصره (۸) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴به پیشنهاد شماره ۵۷/۲۴۲۲۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 متن زیر به عنوان تبصره (۸) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۵۶۸۳/ت۵۵۷۴۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱اضافه می‌شود:

تبصره۸ ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ وزارت مجاز است بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را با مطالبات دولت (سازمان خصوصی‌سازی) از سازمان تأمین ‌اجتماعی (شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (د) ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تهاتر نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری