اصلاح جزء (۴) تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) آیین ­نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷)اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۸۴۳۹۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 متن زیر به انتهای جزء (۴) تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) آیین ­نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۱۶۴/ت۲۵۰۸۸هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۶ الحاق می‌شود:

عبور خط راه‌آهن شهری و حومه‌ای از این محدوده با حفظ مسئولیت متقاضی در تأمین کلیه الزامات ساخت و بهره‌برداری ایمن از تأسیسات مربوط، پس از اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است .

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری