تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان قائنات در استان خراسان جنوبی

 منتشر شده در چهارشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۱۳۸۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

 روستاها، مزرعه­ ها و مکان‏ های برج محمدان (برج محمد)، شهرک سنیدر، کلاته قاینی، قلعه دختر، شند، دعوت و سیستانک از دهستان افین بخش زهان شهرستان زیرکوه در استان خراسان جنوبی منتزع و مطابق نقشه پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان قائن بخش مرکزی شهرستان قائنات استان یادشده ملحق می‏ شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری