رأی شماره ۱۸۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۸۸/۱۸۰/م/۹۵ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ وزارت آموزش و پرورش

منتشر شده در پنج‌شنبه،۹ اسفند ۱۳۹۷

هر چند وزارت آموزش و پرورش مجاز است به استناد بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، معیارهای توانایی جسمی و شرایط فیزیکی مناسب برای استخدام مشاغل از جمله میزان قد داوطلبین

برای مشاغل آموزشی را تعیین کند و رأی شماره ۱۳۱۲ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این امر است، لیکن از آنجایی که در دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ وزارت آموزش و پرورش مقرر شده، داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی حسن انجام وظایف محوله برای حرفه معلمی طبق ضوابط و مقررات آموزش و پرورش مورد سنجش قرار می‌گیرد و در آن مقطع زمانی طبق مصوبه آموزش و پرورش قد مناسب برای داوطلبان زن جهت استخدام ۱۵۵ سانتی‌متر تعیین شده است، ثانیاً: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند شرایطی را که وفق مقررات قانونی تعیین و در آگهی استخدام درج کرده‌اند، رعایت کنند و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۴۷۵ و ۴۷۴ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ شرایط قید شده در آگهی‌های استخدامی را الزام آور دانسته است و داوطلبان با آگاهی از این موضوع در آزمون شرکت کرده‌اند، بنابراین تغییر بعدی شرایط آزمون استخدامی که در نامه رئیس مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش پس از برگزاری آزمون به کاهش میزان قـد داوطلبین زن از ۱۵۵ به ۱۵۰ سانتی‌متر صـادر شده، مغایر بـا بند «ز» مـاده ۴۲ و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث عدم رعایت شرایط آگهی استخدام است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی