الحاق ماده (۱۸۹) مکرر به آیین ­نامه اجرایی قانون امورگمرکی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۹ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱ به پیشنهاد شماره ۲۹۳۲۸/۱۲۹۹۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 متن زیر به عنوان ماده (۱۸۹) مکرر به آیین­ نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب ­نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ الحاق می­ شود:

ماده (۱۸۹) مکرر ـ در اجرای ماده (۸) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی  ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ ، تجهیزات و ماشین­آلات وارداتی تأسیسات گردشگری که با اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جزء صنایع دستی و گردشگری محسوب و با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ماشین­ آلات خط صنعت گردشگری تلقی می‌شوند، با رعایت ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ ، مطابق بند (غ) اصلاحی ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی موضوع بند (ح) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ مورد اقدام قرار می­ گیرند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری