آیین­ نامه اجرایی ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۹ اسفند ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ معاونت: معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده.

 ب ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ .

پ ـ شاخص‌ها: شاخص‌های عدالت جنسیتی مصوب ستاد ملی زن و خانواده، موضوع مصوبه جلسه ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ شورای‌­عالی انقلاب فرهنگی.

ت ـ سامانه: سامانه ارزیابی و رصد وضعیت زنان و خانواده و پایش مستمر شاخص‌ها.

ث ـ قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

ماده۲ـ به منظور سنجش میزان تأثیر طرح‌ها و برنامه‌‌های دستگاه‌های اجرایی در ارتقای شاخص‌‌‌ها و همچنین تقویت نظام سیاست‌گذاری، تصمیم­ سازی و برنامه‌ریزی کلان در حوزه زنان و خانواده، معاونت موظف است تا سه ماه پس از لازم­الاجرا شدن این آیین‌نامه، نسبت به ایجاد سامانه اقدام کند.

تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با هماهنگی معاونت، داده‌‌های آماری و اطلاعات مرتبط با برنامه‌ها و شاخص‌ها را در سامانه گردآوری، بارگذاری و به­روزرسانی کنند.

ماده۳ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا سه ماه پس از لازم­الاجرا شدن این آیین‌نامه، ضمن بررسی وضعیت موجود ساختار و تشکیلات امور زنان و خانواده در دستگاه متبوع، طرح بازآرایی ساختار امور زنان و خانواده را متناسب با شرح وظایف سازمانی و از محل پست‌های بلاتصدی خود، تدوین و طرح نهایی را جهت تأیید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارایه کنند.

تبصره ـ معاونت، مسئولیت نظارت بر اجرای این ماده را در طول اجرای قانون برعهده دارد و موظف است ضمن دریافت گزارش­های دوره­ای از دستگاه­ های اجرایی و ارزیابی عملکرد آنها، نتایج را به هیأت وزیران ارایه کند.

ماده۴ـ به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرایند توسعه و تضمین مشارکت کامل و مؤثر آنان در سطوح تصمیم‌گیری سازمانی، معاونت موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، دوره‌های آموزشی ارتقای دانش مدیریتی زنان را جهت اجرا در دستگاه‌های اجرایی، طراحی و تدوین کند.

ماده۵ ـ در راستای اجرای تصویب ­نامه شماره ۸۴۴۳۹/ت۵۵۶۸۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ و به منظور اعمال رویکرد مبتنی بر عدالت جنسیتی در سیاست­ ها و برنامه‌ها و تحقق ماده (۱۰۱) قانون، بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مسئولیت پیگیری و اجرای مفاد این آیین‌نامه در سطح دستگاه اجرایی ذی‌ربط و ارایه گزارش‌های لازم در چهارچوب سامانه به‌معاونت را برعهده دارد. معاونت موظف به رصد و پیگیری اجرای مفاد این آیین‌نامه است و باید براساس اطلاعات ثبت ­شده در سامانه، گزارش تحلیلی وضعیت زنان و خانواده را به طور سالانه تهیه و به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری