آیین­ نامه اجرایی بند (پ) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۲۱ بهمن ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ شرکت­ های دولتی: بنگاه­ های اقتصادی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

 ب ـ نهادهای عمومی غیردولتی: کلیه دستگاه­ های موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۷۳ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین خاص به استثنای صندوق­های بیمه و بازنشستگی.

پ ـ سود قابل تقسیم:در مورد شرکت­ های دولتی و شرکت ­های وابسته و تابعه آنها و همچنین شرکت­ های وابسته و تابعه نهادهای عمومی غیردولتی که بر اساس قانون تجارت اداره می­ شوند، سود قابل تقسیم براساس ماده (۲۳۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ و در خصوص سایر موارد، آن بخش از سودی که طبق اساسنامه قابل تقسیم است. 

ت ـ امور تحقیقاتی و توسعه فناوری: مصادیق امور تحقیقاتی و توسعه فناوری مندرج در دستورالعمل اجرایی ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، موضوع مصوبه شماره ۳/۱۲/۲۲۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

ث ـ شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

ج ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

چ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورا.

ماده۲ـ شرکت­ های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند فهرست شرکت­ های وابسته و تابعه خود را بر اساس چهارچوب اعلام­ شده توسط دبیرخانه تا پایان شهریورماه هر سال به دبیرخانه و سازمان اعلام کنند.

ماده۳ـ شرکت­ های دولتی و شرکت­ های وابسته و تابعه آنها موظفند در جلسه مجمع عمومی در تصویب بودجه سال بعد به طور مشخص، نسبت به تصویب و اختصاص حداقل سه درصد (۳%) از سود قابل تقسیم سال قبل برای امور تحقیقاتی و توسعه فناوری اقدام و حداکثر تا پایان مهلت قانونی مندرج در برنامه زمان­بندی بخشنامه بودجه، میزان آن را به‌دبیرخانه اعلام نمایند.

ماده۴ـ کلیه نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت­ های وابسته و تابعه آنها موظفند در پیش­بینی منابع و مصارف و تدوین بودجه سال بعد، میزان منابع موضوع این آیین­ نامه را منظور و اطلاعات مربوط را حداکثر تا پایان آذرماه هر سال به دبیرخانه اعلام کنند.

ماده۵ ـ سهم سه درصدی (۳%) موضوع این آیین ­نامه در شرکت­ های وابسته و تابعه شرکت­ های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، به نسبت درصد سهم نهاد مذکور در شرکت منظور می ­شود و میزان آن توسط شرکت­ های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به سازمان و دبیرخانه اعلام می ­شود.

ماده۶ ـ شرکت­ های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت­ های وابسته و تابعه آنها موظفند فهرست امور تحقیقاتی و توسعه فناوری موضوع این آیین­ نامه را با در نظر گرفتن معیارهای زیر حسب مورد به تصویب مجمع عمومی، هیأت امنا یا بالاترین مقام اجرایی برسانند:

الف ـ موارد مبتنی بر اثربخشی و تحلیل هزینه ـ فایده باشند.

ب ـ مسأله­ محور و کاربردی باشند و به راه­ حل­ های مشخص منتج شوند.

پ ـ در راستای وظایف شرکت دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت­ های وابسته و تابعه آنها باشند.

تبصره ـ تجاری­ سازی فناوری­ های حاصل از اجرای امور تحقیقاتی و توسعه فناوری از محل منابع موضوع این آیین­ نامه مجاز است.

ماده۷ـ حسابرس و بازرس قانونی شرکت­ های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت­ های وابسته و تابعه آنها موظفند در چهارچوب ضوابط و مقررات مالی و معاملاتی، بر نحوه مصرف اعتبارات موضوع این آیین­ نامه نظارت و نتیجه را درگزارش حسابرسی منظور نمایند.

ماده۸ ـ شرکت­ های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات موضوع این آیین ­نامه، شامل فهرست شرکت­ های وابسته و تابعه خود و میزان سود سه درصد (۳%) قابل تقسیم را به صورت مشخص در بودجه تفصیلی به سازمان اعلام کنند.

ماده۹ـ شرکت­ های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت­ های تابعه و وابسته به آنها موظفند اعتبارات مربوط را در قالب سیاست­ ها و اولویت ­های پژوهشی و فناوری مصوب شورا به مصرف برسانند.

ماده۱۰ـ شرکت­ های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت­ های تابعه و وابسته به آنها موظفند فهرست امور تحقیقاتی و توسعه فناوری خود را که از محل اعتبارات موضوع این آیین ­نامه تأمین مالی می­شوند، به همراه هزینه­ کرد و میزان پیشرفت آنها در سامانه سمات ثبت کنند.

تبصره ـ نحوه عمل درخصوص اطلاعات و داده­ ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه ­بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب۱۳۵۳ـ و آیین­ نامه اجرایی آن ـ مصوب۱۳۵۴ـ طبق آیین­ نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده۱۱ـ بالاترین مقام اجرایی شرکت­ های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت­ های وابسته و تابعه آنها مسئول حسن اجرای این آیین­ نامه هستند.

ماده۱۲ـ دبیرخانه موظف است گزارش عملکرد این آیین­ نامه را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد تهیه و به شورا و سازمان ارسال کند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری