اصلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

 منتشر شده در دوشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۷

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد شماره ۵۶۷۵۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صـد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۱۹/ت۵۵۲۴۷هـ مورخ۱۳۹۷/۲/۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 ۱ـ در بند (ت) ماده (۱)، بعد از واژه «امنا»، عبارت «و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته» اضافه می‌شود.

 ۲ـ در تبصره ماده (۷)، بعد از واژه «آیین‌نامه»، عبارت «و بند (د) تبصره (۵) قانون» اضافه می‌شود.

 معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری