اصلاح آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها

منتشر شده در دوشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و نفت و به استناد تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ـ مصـوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۴۷۰/ت۴۸۲۱۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲با اصلاح ماده (۳) و الحاق مواد زیر به آن، به عنوان آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می‌شود:

ماده۳ـ به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان‌ها، وزارت راه و شهرسازینسبت به بازنگری و تکمیل مقررات ملی ساختمان به منظور ممیزی، تعیین رده انرژی و چگونگی تعبیه سامانه‌های واپایشی (کنترلی) لازم با جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تکمیل ضوابط فنی و نشریات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور با هدف تحقق حکم قانون با لحاظ تنوع اقلیم اقدام کنند.

ماده۸ ـ وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) با همکاریوزارتخانه‌های نیرو و نفت، ظرف شش ماه نسبت به ایجاد سامانه مشترک الکترونیکی واپایش (کنترل) شدت مصرف انرژی در بخش ساختمان اقدام کند.

ماده۹ـ وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، نفت و کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) موظفند اجرای مفاد این آیین‌نامه و بند (ز) ماده (۳۸) و ماده (۶۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مدیریت سبز) را پیگیری و گزارش اجرای آنها را به همراه پیشنهادهای مربوط به رفع موانع احتمالی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در فواصل شش‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و دفتر هیأت دولت ارایه کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری