اصلاح ماده (۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ دی ۱۳۹۷

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به پیشنهاد شماره۶۲/۱۷۹۵۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ وزارت امور اقتصـادی و دارایی و به استنـاد اصل یک صـد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 در ماده (۴) اصلاحی آیین ­نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۴۷۵/ت۵۵۱۶۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، عبارت «تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷» به‌عبارت «تا پایان خرداد سال ۱۳۹۸» و در تبصره (۳) الحاقی ماده یادشده موضوع بنـد (۲) تصـویب‌نامه مذکور، عبـارت «۱۳۹۷/۳/۳۱» به عبـارت «۱۳۹۷/۱۲/۲۹» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری