تصویب‌نامه درخصوص تعیین سازمان حفاظت محیط زیست و 

وزارت جهادکشاورزی به ترتیب به عنوان:

 ۱ـ مرجع ملی (فوکال پوینت)تسهیلات جهانی محیط زیست ۲ـ مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و کلیه پروتکل‌های مرتبط

منتشر شده در یکشنبه،۲۷ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی ـ مصوب۱۳۷۵ـ و ماده (۱۱) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۸ـ تصویب کرد:

 ۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی (فوکال پوینت) تسهیلات جهانی محیط زیست تعیین می‌شود.

۲ـ وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و کلیه پروتکل‌های مرتبط تعیین می‌شود.

تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند مرجعیت ملی موضوعات اختصاصی ذیل کنوانسیون مذکور را حسب مورد به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واگذار کند.

۳ ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرف یک هفته، مراجع ملی معرفی شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی را به دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی معرفی کند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری