تصویب‌نامه در خصوص تعیین صندوق‌های موضوع:

تبصره (۱بند)(ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

منتشر شده در یکشنبه،۲۷ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

 صندوق­ های موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهم بازار را دارند به شرح زیر تعیین می­ شود:

۱ـ صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

۲ـ صندوق ضمانت سرمایه­ گذاری صنایع کوچک

۳ـ صندوق ضمانت صادرات ایران

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری