مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ماکو

منتشر شده در دوشنبه،۲۱ آبان ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۶ طرح جامع شهر ماکو را عطف به مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی و باتوجه به صورت جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ کمیته فنی شماره۱

مورد بررسی قرارداد و طرح را با رعایت شروط زیر تصویب نمود:

کاربری اراضی شهر (محدوده شهر):

۱ـ الحاق روستای باغچه جوق مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تا طی فرآیند کامل الحاق و تأیید استانداری آذربایجان غربی، بصورت مراعا در اسناد طرح جامع درج گردد.

۲ـ با توجه به پرونده ثبت میراث جهانی منظر فرهنگی شهر ماکو، الزامات و ملاحظات احتمالی و همچنین آخرین محدوده مصوب بافت تاریخی و عرصه حرایم میراثی براساس اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اسناد طرح جامع لحاظ شود.

۳ـ اراضی زراعی طبیعی و درختکاری شده الحاقی به محدوده شهر در چهار موضع (به‌شرح نقشه پیوست) از محدوده خارج و با حفظ وضع موجود در حریم شهر تثبیت شود.

۴ـ بمنظور ساماندهی ورودی شرقی شهر، صرفاً کاربریهای بزرگ مقیاس خدمات شهری (بدون کاربری مسکونی) بر اراضی الحاقی در این موضع منظور گردد.

۵ ـ عناوین کاربریهای پیشنهادی مطابق مصوبه تدقیق تعاریف و تعیین سرانه‌ها مصوب ۱۳۸۹/۳/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح گردد.

پهنه‌بندی حریم شهر (حریم شهر):

۶ ـ ضمن تأکید بر حریم مصوب قبلی مقرر شد؛ خط حریم شهر در حداکثر انطباق بر عوارض طبیعی و مصنوع، اصلاح شود و پس از تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد.

ضوابط و مقررات:

۷ـ سال افق طرح جامع با حفظ سقف جمعیتی به سال ۱۴۱۰ افزایش یابد.

۸ ـ با تأکید بر کاهش ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر در قالب ضوابط ساخت و ساز کاربری مسکونی مقرر گردید:

۸ ـ۱ـ ضمن تعدیل تراکم ساختمانی در همه محلات سقف تراکمی برای همه پهنه‌ها مشخص و بر همین اساس سقف تراکمی قطعات بیش از ۱۰۰۰ مترمربع نیز تعیین تکلیف شود.

۸ ـ۲ـ سطح اشغال در قطعات کمتر از ۱۰۰ متر به ۸۰ درصد اصلاح گردد.

۸ ـ۳ـ با توجه به اهمیت محور مرکزی به لحاظ پدافند غیرعامل تراکم ساختمانی در طرفین آن به حداکثر ۳۰۰ درصد، در حداکثر ۵ طبقه کاهش یابد.

۹ـ الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل، با ذکر مصداق، مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح جامع براساس اصلاحات مذکور تهیه و در اجرای ماده ۴۲ «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران» حداکثر ظرف مدت ۲ماه جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی