اصلاح اساسنامه شرکت­ های عمران شهرهای جدید اندیشه، بهارستان، بینالود، علوی، گلبهار، عالی شهر، تیس، پردیس، پرند، فولادشهر، مجلسی، رامین، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (امیرکبیر)

منتشر شده در دوشنبه،۲۱ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۴ به پیشنهاد شماره ۵۵۸۸۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

 اساسنامه شرکت­های عمران شهرهای جدید اندیشه، بهارستان، بینالود، علوی، گلبهار، عالیشهر، تیس، پردیس، پرند، فولادشهر، مجلسی، رامین، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (امیرکبیر) به ترتیب موضوع تصویب­نامه­های شماره ۴۱۲۹۲/ت۴۸۰۳۶هـ مورخ۱۳۹۳/۴/۱۷، شماره۴۱۲۸۷/ت۴۸۰۳۶هـ مورخ۱۳۹۳/۴/۱۷، شماره ۴۱۲۹۰/ت۴۸۰۳۶هـ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷، شماره ۴۱۲۷۴/ت۴۸۰۳۶هـ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷، شماره ۴۱۳۲۱/ت۴۸۰۳۶هـ مورخ۱۳۹۳/۴/۱۷، شماره۴۱۳۱۵/ت۴۸۰۳۶هـ مورخ۱۳۹۳/۴/۱۷، شماره ۴۱۲۸۱/ت۴۸۰۳۶هـ مورخ۱۳۹۳/۴/۱۷، شماره۴۱۲۹۳/ت۴۸۰۳۶هـ مورخ۱۳۹۳/۴/۱۷، شماره ۴۱۲۹۹/ت۴۸۰۳۶هـ مورخ۱۳۹۳/۴/۱۷، شماره۴۱۲۷۹/ت۴۸۰۳۶هـ مورخ۱۳۹۳/۴/۱۷، شماره ۴۱۲۸۲/ت۴۸۰۳۶هـ مورخ۱۳۹۳/۴/۱۷، شماره۴۱۲۷۶/ت۴۸۰۳۶هـ مورخ۱۳۹۳/۴/۱۷، شماره ۴۱۳۰۴/ت۴۸۰۳۶هـ مورخ۱۳۹۳/۴/۱۷، شماره۴۱۳۱۶/ت۴۸۰۳۶هـ مورخ۱۳۹۳/۴/۱۷، شماره ۴۱۲۷۳/ت۴۸۰۳۶هـ مورخ۱۳۹۳/۴/۱۷، شماره۴۱۳۳۶/ت۴۸۰۳۶هـ مورخ۱۳۹۳/۴/۱۷ و شماره ۴۱۳۰۸/ت۴۸۰۳۶هـ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در ماده (۱۴)، عبارت "سه یا" قبل از عبارت "پنج عضو" اضافه می­شود.

۲ـ در ماده (۱۸)، عبارت "اکثریت اعضا" به عبارت "حداقل سه نفر از اعضا" اصلاح می­شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۴۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۷ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری