تصویب‌نامه درخصوص تعیین اعضای هیأت مدیره سازمان

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، ارس، کیش، ماکو، قشم

منتشر شده در دوشنبه،۲۱ آبان ۱۳۹۷

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۷/۸/۹ به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

۱ـ آقای غلامرضا پناه به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به مدت سه سال جایگزین آقای حمیداله بلیده‌ای می‌شود.

۲ـ آقای عبدالقادر پربار به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به مدت سه سال جایگزین آقای ارسلان دژکام می‌شود.

۳ـ آقای صفر شاسفند به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به مدت سه سال جایگزین آقای عیسی کلانتری می‌شود.

۴ـ آقای غلامحسین کریمی به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به مدت سه سال جایگزین آقای ایرج حاتمی می‌شود.

۵ ـ آقای محمدرضا کبیری به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای محسن مهرعلیزاده می‌شود.

۶ ـ آقای رستم آقازاده قولکی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو به مدت سه سال جایگزین آقای ارسلان ازهاری می‌شود.

۷ـ آقای میرعلی سیدی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو به مدت سه سال جایگزین آقای قربانعلی سعادت می‌شود.

۸ ـ آقای سیدرضا حسینی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو به مدت سه سال جایگزین آقای کامیار بیات می‌شود.

۹ـ آقای مجید صفدری به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین آقای علی یدقار می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری