تصویب‌نامه درخصوص اجرای کامل و هماهنگ برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم)

منتشر شده در چهارشنبه،۹ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۲۹ به پیشنهاد شماره ۳۰۸۹۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ به منظور اجرای کامل و هماهنگ برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم) موضوع مصوبه شماره ۳۰۲۵۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۴شورای عالی اداری تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند:

 الف ـ برنامه عملیاتی خود را از طریق انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان اداری و استخدامی کشور تا پایان سال ۱۳۹۷ تدوین کنند.

ب ـ پیشنهاد مربوط به بودجه و اعتبار لازم در سقف اعتبارات سالیانه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.

۲ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است:

الف با همکاری دستگاه های اجرایی سهم هریک از دستگاه‌ها در سقف اهداف کمی پیش‌بینی شده در برنامه مذکور را براساس تفاهم مشترک تعیین نماید و مبنای ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌ها در بعد شاخص‌های عمومی قرار دهد.

ب ‌ـ گزارش سالانه اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع مختلف زمانی به هیأت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط ارایه نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری