تصویب‌نامه درخصوص واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی

منتشر شده در شنبه،۵ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه­ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الف ـ واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، در چهارچوب سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

ب ـ تصویب­ نامه شماره ۷۸۵۵۵/ت۵۵۷۴۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ لغو می­ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری