رأی شماره ۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال جدول حداقل معدل کل برای پذیرش مدارک تحصیلی

مندرج در دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهش گاه پلیمر و پتروشیمی ایران

مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منتشر شده در چهارشنبه،۲ آبان ۱۳۹۷

نظر به اینکه در جدول مورد شکایت از حیث پذیرش مدرک تحصیلی دانشگاه ها برای ارتقاء مستخدم بین مدارک صادره از دانشگاه های مختلف اعمال تبعیض شده است و با توجه به معتبر بودن کلیه دانشگاه های موصوف،

جدول مورد شکایت با حکم بند ۹ اصل سوم قانون اساسی به جهت اعمال تبعیض ناروا و مدلول آراء شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱ و ۱۳۰۶ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی