رأی شماره ۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲نسبت به رأی شماره ۱۲۸۹ـ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

منتشر شده در چهارشنبه،۲ آبان ۱۳۹۷

نظر به اینکه در رأی شماره ۱۲۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۹۵/۱۰۵۰۹۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۳۰ بیمه سلامت ایران ابطال شده است، هیأت عمومی با لحاظ درخواست آقای مهدی حامدی و در اجرای ماده ۱۳

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر و اعلام می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی