مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب طراحی

شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی

منتشر شده در دوشنبه،۳۰ مهر ۱۳۹۷

پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد «بررسی و تعیین تکلیف پروژه خیابان انصاری شرقی در بافت تاریخی قزوین» و مفاد بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲ شورای عالی در مورد «طرح جامع قزوین»،

شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۲، مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ کمیسیون ماده پنج شهر قزوین موضوع «چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی (طرح پیشنهادی استان)» را بررسی و با عنایت به رویکردها و موضوعات تصریح شده در مصوبات شورای عالی، شامل: «حفاظت از یک پارچگی و انسجام و احیاء بافت تاریخی محله بلاغی، حفاظت از عرصه‌های تاریخی، در نظر گرفتن نقش دسترسی محلی برای محور انصاری شرقی، ارتقاء جریان زندگی محلی متناسب با ویژگی‌های مکان از طریق استفاده بهینه از اراضی تملک و تخریب شده در طول مسیر و اجتناب از تخریب بیشتر در طول محور»، پس از بررسی طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ و طرح پیشنهادی مشاور تهیه‌‌کننده طرح، چارچوب طراحی شهری، به سازی و تجدید حیات محله بلاغی را با انجام اصلاحات زیر تصویب نمود .

۱ـ با توجه به لزوم تأمین خدمات عمومی در بافت‌های تاریخی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی و ایجاد زمینه‌های استمرار سکونت، و نظر به کمبود قابل توجه سطوح و سرانه خدمات عمومی در محله بلاغی، ضروری است کاربری‌های پیش‌بینی شده در محور موسوم به انصاری شرقی، بر اساس سطوح پیشنهادی مشاور و در جهت ارتقاء سطوح و سرانه خدماتی اصلاح شود.

۲ـ نظر به اهمیت حفاظت، تقویت و ایجاد فضاها و عرصه‌های عمومی در راستای ارتقاء جریان زندگی محلی و سرزندگی بافت‌های تاریخی، ضروری است عرصه‌های عمومی پیش بینی شده در طرح مشاور در طول محور انصاری شرقی، با تأکید بر عرصه عمومی واقع در حوزه گردشگری ـ فرهنگی ویژه (در ارتباط با خیابان سپه)، مرکز محله بلاغی و کوی پنبه ریسه تثبیت و تدقیق شود.

۳ ـ به منظور بهره‌گیری مناسب از فرصت موجود به واسطه وجود سه اثر تاریخی مسجد ـ مدرسه حیدریه، عمارت سردار مفخم و گرمابه بلاغی، ضروری است امکان ارتباط بین سه اثر از طریق تمهیدات کالبدی فراهم شده و پیشنهادات مشاور در مورد احیاء سه بنای مذکور به تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برسد .

۴ـ وفق مفاد بند ۴ـ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد طرح جامع قزوین، تعداد طبقات در محدوده بافت تاریخی قزوین ۲ و ۳ طبقه روی زیر زمین می‌باشد. تعداد طبقات در پهنه‌های مسکونی و محورهای پیرامون محله، با رویکرد اجتناب از تغییرات اساسی در جمعیت محله (با توجه به کمبود سطوح خدماتی و ظرفیت تأسیسات شهری)، تاب‌آوری محله در هنگام بحران (با توجه به ویژگی‌های کالبدی محله) و رعایت ضوابط عمومی حفاظت از بافت‌های تاریخی و ضوابط حرایم آثار تاریخی بر روی نقشه تدقیق شود. تعداد طبقات در پهنه‌های مسکونی حداکثر ۲ طبقه روی زیر زمین و در مورد محور‌های پیرامون محله حداکثر ۳ طبقه روی زیر زمین

۵ ـ ضوابط ساختمانی و راهنماهای معماری، با عنایت به الگوی معماری محله بلاغی و الزامات مندرج در بند ۴ مصوبه اصلاح و تکمیل شود. در این راستا احداث پیلوت ممنوع است. همچنین ارائه ضوابط، به منظور کنترل پروژه‌های ویژه معماری در طول محور انصاری شرقی الزامی است .

· تبصره یک: با عنایت به آنکه "ضوابط اختصاصی بافت تاریخی قزوین" توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دست تهیه است، ضوابط مذکور در بندهای ۴ و ۵ این مصوبه، وفق ضوابط اختصاصی (پس از طی مراحل تصویبی) اصلاح و تکمیل شده و توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ می‌شود .

۶ ـ   در خصوص محور موسوم به انصاری شرقی، ضروری است مقطع عرضی و عرض مسیر در بخش‌های مختلف آن در چارچوب رویکردهای مصوب شورای عالی، در راستای حفاظت از انسجام و یکپارچگی بافت، به عنوان دسترسی محلی و اجتناب از تبدیل آن به‌مسیر عبوری، توجه به الزامات ترافیکی در اتصال مسیر به خیابان‌های لبه محله، عدم تخریب بناها، به‌ویژه بناها و جداره‌های تاریخی و واجد ارزش (که توسط سازمان میراث فرهنگی اعلام و بر نقشه‌های طرح منعکس خواهد شد)، همچنین با توجه به حفظ عرصه و رعایت ضوابط حرایم آثار تاریخی تدقیق شود. به کارگیری تهمیدات کالبدی در راستای آرام سازی مسیر، از جمله اجرای سنگفرش در کل مسیر مورد تأکید است. در این راستا عرض مسیر تردد اتومبیل در تمام بخش‌های مسیر حداکثر ۶ متر با اجرای سنگ فرش تعیین می‌شود.

۷ـ اسناد و مدارک چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی، با توجه به مفاد بندهای ۱ تا ۶ مصوبه، ظرف مدت سه هفته اصلاح شده و توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ می‌شود. ضوابط ابلاغی طرح مذکور، جایگزین ضوابط طرح تفصیلی و کلیه مصوبات کمیسیون ماده پنج (در محدوده محله بلاغی) می‌گردد .

۸ ـ ب ه منظور ایجاد زمینه‌های محیط زیستی مناسب جهت اجرای هرگونه طرح در راستای حفاظت و احیاء محله، ضروری است احداث شبکه فاضلاب محله بلاغی در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد .

۹ـ وفق بند ۳ـ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ شورای عالی شهرسازی و معماری، موضوع دستورالعمل نحوه تعیین آستانه‌های مغایرت اساسی طرحهای توسعه و عمران شهری، "هر گونه تغییرات در نقش و عملکرد و عرض شبکه معابر و بازگشایی معبر جدید و یا حذف معابر موجود در بافت‌های تاریخی مغایرت اساسی است." و مستلزم طی فرایند قانونی مربوط به مغایرت‌های اساسی می‌باشد. ضمن تاکید بر این بند در خصوص کلیه معابر بافت تاریخی قزوین، بر رعایت ضوابط و مقررات عمومی حفاظت از بافتهای تاریخی و ضوابط حرایم آثار در گذر تاریخی محمدیه تاکید می‌گردد .

۱۰ـ هرگونه تغییر در طرح مصوب "طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی" مشمول مغایرت اساسی است .

۱۱ـ صدور مجوزهای تخریب، مرمت، نوسازی و پایان کار، منوط به اخذ مجوز ـ استعلام ـ از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است .

۱۲ـ به موضوع "چندمنظوره‌سازی" در طراحی و برنامه‌ریزی فضاها و عرصه‌های عمومی درکنار سایر ملاحظات و ضوابط پدافند غیر عامل توجه گردد .

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود .

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی