مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامانه مدیریت

فرآیند کمیسیون ماده۵

منتشر شده در دوشنبه،۳۰ مهر ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ خود گزارش دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی پیرامون سامانه مکانیزه گردش کار موضوعات کمیسیون ماده ۵ را استماع نمود و ضمن تأکیدبر اهمیت

و ضرورت استقرار هر چه سریع تر این سامانه در جهت ساماندهی به فرآیند بررسی و تصویب موضوعات مطروحه در کمیسیون ماده ۵ استفاده از آنرا حائز اثرات بسیار مفید در جهت افزایش شفافیت و عدالت در نظام مدیریت شهری، انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، افزایش تحقق‌پذیری طرح و جلوگیری از انحراف آنها از اهداف اولیه می‌داند و از همین رو ضمن تأکید بر ضرورت همکاری شهرداری ها و سایر دستگاه ها اجرائی ذی ربط برای استقرار و اجرایی شده هر چه بهتر سامانه فوق‌الذکر مقرر می‌نماید:

الف) متعاقب استقرار اولیه این سامانه و اخذ نتایج و بازخوردهای آن، سامانه مشابه برای فرآیند و گردشکار کارگروه‌های امور زیربنائی و شهرسازی استان ها نیز طراحی شود.

ب) مغایرت‌های قانونی از قبیل عدم صلاحیت قانونی کمیسیون، قانون منع فروش، حرایم میراثی و طبیعی و... بعنوان خطوط قرمز در فرآیند به نحوی جانمایی شوند که عملاً  ادامه گردش کار بررسی موضوعات در صورت وجود هر یک از موانع قانونی امکان پذیر نباشد (با قید زمان و در اسرع وقت) در این فقره توجه به حداقل رساندن دسترسی‌های غیرسیستمی مدیران ارشد مورد تأکید است.

ج) پیشنهاد می‌گردد با عنایت به ظرفیت‌های فنی و کارشناسی موجود اجرای سامانه در گام اول به مراکز استان ها محدود شود و ظرف مدت یک سال با تحلیل بازخورد‌های استانی مورد تجدید نظر قرار گیرد.

د) با اعمال اصلاحات در سامانه مذکور ترتیبی اتخاذ شود که امکان پوشش کامل همه وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۵ (اعم از موضوعات قابل طرح و مراجع درخواست‌کننده) در سامانه فراهم باشد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی