مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اتخاذ رویکرد نوین

در تهیه برنامه‌های توسعه شهری ـ ۲

منتشر شده در دوشنبه،۳۰ مهر ۱۳۹۷

دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران

شورای عالی شهرسازی و معماری در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ خود راجع به تصویب چارچوب رویکرد نو در تهیه برنامه‌های توسعه شهری، سه بند و دو تبصره زیر را به‌عنوان الحاقیه مصوبه یادشده تصویب کرد:

 ۱.‌ شهرهای اصفهان، سنندج، کرمان، نطنز و یزد، پنج شهر پایلوت رویکرد نو هستند.

  تبصره : معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در حذف، اضافه یا جایگزینی یکی از شهرهای پنج‌گانه پایلوت مختار است.

۲. مراحل تصویب پایلوت‌ها به قرار زیر تعیین می‌شود:

الف) دستورکار تهیه برنامه توسعه شهری (به‌عنوان خروجی مرحله اول: تشخیص مسایل و نیازها و امکانات شهر) پس از تایید شورای راهبری برنامه توسعه شهر و شورای برنامه‌ریزی استان، برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.

ب) مصوبه برنامه توسعه شهر، بر اساس دستورکار مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری (موضوع بند الف)، پس از تایید شورای راهبری برنامه، و تصویب شورای برنامه‌ریزی استان، به انضمام گزارشات و اسناد برنامه برای ابلاغ به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال گردد.

تبصره: دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است پس از انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان با دستور کار، مصوبه و اسناد مربوط به مصوبه را ابلاغ کند. در صورت عدم انطباق مصوبه با دستورکار، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری موظف، مصوبه را با بیان عدم‌انطباق برای اصلاح به شورای برنامه‌ریزی استان عودت دهد.

ج) به‌منظور شفاف‌سازی مراحل تهیه و تصویب و ابلاغ برنامه توسعه شهری و افزایش اجرا‌پذیری آن، مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی شوراهای شهرهای پنج‌گانه بالا، تمهیدات لازم را برای اطلاع‌رسانی همگانی به منظور جلب مشارکت (ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان) به‌عمل آورد.

مراتب جهت استحضار، انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی