تصویب‌نامه در خصوص اطلاعات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی 

دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۴۲۴۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­ های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

 ۱ـ اطلاعات مالیاتی بنگاه­ های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با حفظ طبقه ­بندی مربوط، صرفاً به منظور ارایه خدمات بهینه و توزیع مناسب منابع به بنگاه‌های مذکور و نظارت مؤثرتر بر عملکرد آنها، به مدت یک‌سال در اختیار وزارت یادشده قرار می­گیرد و ارایه اطلاعات برای بیش از مدت یادشده، منوط به ارایه گزارش مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به هیأت وزیران می­باشد.

۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تمهیدات لازم برای ارسال سامانه­ ای (سیستمی) این اطلاعات را تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری