تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ هشت صد و پنجاه میلیارد (۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

برای مدیریت خشک سالی و احیای تالاب انزلی

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 ۱ـ مبلغ هشت صد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۵۰ ) ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصـوب ۱۳۸۰ـ و ماده (۱۲) قـانون تشکیل سـازمان مدیریت بـحران کشور ـ مصوب ۱۳۸۷ـ (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می­گیرد تا برای مدیریت خشک سالی و احیای تالاب انزلی، برابر قوانین و مقررات مربوط و در چهارچوب موافقت نامه مبادله­ شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

۲ـ سازمان حفاظت محیط­زیست مسئولیت نظارت و پایش دقیق اجرای عملیات مربوط را بر عهده دارد و موظف است گزارش هزینه­ کرد اعتبار یادشده را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری