آیین­ نامه اجرایی قانون امکان­ سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور

و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین­ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و سامان دهی و تمرکززدایی از تهران ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

 ب ـ شورا: شورای سامان دهی مرکز سیاسی و اداری کشور و سامان دهی و تمرکززدایی از تهران

ماده۲ـ در اجرای ماده (۱) قانون، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند نحوه استفاده از ظرفیت­ ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی دستگاه متبوع برای اجرای وظایف قانونی شورا را تنظیم و ظرف سه ماه در قالب موافقت نامه مبادله نمایند.

ماده۳ـ شورا می­ تواند به منظور انجام دقیق وظایف موضوع قانون و تبیین دقیق وضعیت موجود و راه کارهای اجرایی تخصصی آن نسبت به تشکیل کارگروه­ های تخصصی با حضور معاونین اعضای شورا برای بررسی تخصصی ابعاد مختلف موضوع از جمله ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فضایی و عملکردی، سیاسی، امنیتی و ساختارهای مدیریتی اقدام نماید. مسئولیت برگزاری جلسات کارگروه­ های تخصصی برعهده دبیرخانه شورا بوده و دبیرخانه مذکور موظف است گزارش نتایج بررسی‌های کارگروه ­های تخصصی را به منظور انجام جمع­ بندی لازم در دستورکار شورا قرار دهد.

تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است پیشنهادها و تمهیدات اجرایی لازم موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون مصوب شورا و نیازمند تصویب در هیأت وزیران را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ارایه نماید.

ماده۴ـ وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبیرخانه شورا موظف است جلسات شورا را با هماهنگی اعضای آن به صورت منظم در فواصل زمانی مشخص مورد تأیید شورا تشکیل و گزارش اقدامات صورت گرفته را در مقاطع زمانی سه ماهه به دفتر هیأت دولت ارسال نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری