تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدهای جمهوری اسلامی ایران

 به صندوق بین‌المللی پول

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد شماره ۵۶/۱۲۲۱۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷وزارت امور اقتصـادی و دارایی و به استناد اصـل یک صـد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابـع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ چهل و هشت هزار و سی صد و چهل و چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه و دومیلیون و پانصد و چهارده هزار و هشت صد و شش (۸۰۶ر۵۱۴ر۴۵۲ر۳۴۴ر۴۸) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدهای جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام کند.

۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری