تصویب‌نامه در خصوص اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)برای طرح‌های ریلی

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می­شود در اجرای بند (و) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نسبت به تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح ­های ریلی به شرح جدول زیر از محل صندوق توسعه ملی اقدام نماید:

۲ـ صندوق توسعه ملی براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به اختصاص اعتبار مورد نیاز برای تأمین پانزده درصد (۱۵%) پیش­پرداخت طرح ­های یادشده اقدام می­نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری