الحاق تبصره (۷) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و)

و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشرشده در چهارشنبه،۴ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۵ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۱۲۶۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 متن زیر به عنوان تبصره (۷) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ اضافه می‌شود:

تبصره۷ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ وزارت مجاز است بدهی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را با مطالبات دولت (سازمان خصوصی‌سازی) بابت واگذاری بنگاه ها از آن بنیاد و اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به آن بنیاد باشد از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تسویه نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری