آیین­ نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ شهریور ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این تصویب­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

 ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه ­های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه­ ها، سازمان ­ها، شرکت­ ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در بخش اول پیوست شماره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، دستگاه­ های مشمول بودجه هزینه‌ای استانی و دستگاه­ های اجرایی مشمول جزء (۵) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون.

پ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ت ـ شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه­ گیری عملکرد و ارزیابی کارآیی و اثربخشی و سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه­ ها و فعالیت­ های ابلاغی به دستگاه اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف دستگاه اجرایی در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی از مسیر حرکت صحیح را فراهم می­نماید.

ث ـ واحدهای مجری (عملیاتی): آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه­ های اجرایی که تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را برعهده دارند و دارای ویژگی ­های زیر می­ باشند :

۱ـ فعالیت در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیرنظر مستقیم رییس دستگاه اجرایی.

۲ـ دارای شخصیت مستقل مدیریتی و عملیاتی.

ج ـ تفاهم نامه عملکردی: سند مورد توافق مابین بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری (عملیاتی) که شامل اهداف کمی (سنجه عملکرد، مقدار و بهای تمام­شده)، شرح برنامه و فعالیت، مبالغ اعتبار مورد نیاز هر فعالیت و سایر موارد مورد تفاهم می­باشد.

چ ـ نظارت عملیاتی: بررسی میزان تطبیق برنامه، فعالیت/ خدمت انجام شده با برنامه، فعالیت/ خدمت پیش­بینی شده (مورد تفاهم) و به میزان تحقق آنها و سنجش توانایی دستگاه اجرایی یا واحد مجری در انجام وظایف محوله که با اندازه ­گیری شاخص­های عملکرد توسط سازمان یا دستگاه اجرایی انجام می­گیرد .

ماده۲ـ در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، دستگاه­ های اجرایی موظفند اعتبارات ابلاغی سال ۱۳۹۷ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه­ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (شماره ۸۲۵۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵) و این تصویب­نامه هزینه کنند.

تبصره ـ دستگاه­ های اجرایی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (۴) قانون که در سال جاری متقاضی اجرای کامل بودجه‏ریزی مبتنی بر عملکرد می ­باشند، با تأیید سازمان و دستگاه ­های اجرایی استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان مربوط، مشمول این تصویب­ نامه می‏ باشند.

ماده۳ـ در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، دستگاه ­های اجرایی موظفند موافقت نامه اعتبارات ابلاغی هزینه­ ای خود را با سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان مبادله نمایند.

تبصره ـ تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ بر ماده (۳) این تصویب نامه حاکم است.

ماده۴ـ دستگاه­ های اجرایی موظفند با واحدهای مجری (عملیاتی) خود تفاهم ­نامه عملکردی مبادله و نسخه ­ای از آن را جهت اطلاع به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان ارسال نمایند. پس از انعقاد تفاهم­ نامه عملکردی، تشخیص انجام خرج با مدیر واحد مجری خواهد بود.

تبصره ـ اختیارات و مسئولیت­ های انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.

ماده۵ ـ دستگاه­ های اجرایی موظفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی موضوع بند(چ) ماده(۱) این تصویب ­نامه بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص‌های عملکرد براساس برگه (فرم­)های دستورالعمل موضوع ماده (۲) این تصویب­نامه و مورد تأیید سازمان/سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان را در مقاطع زمانی سه ماهه از واحدهای مجری اخذ و پس از جمع­بندی، به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان ارسال نمایند .

تبصره۱ـ سنجه­ های عملکرد باید با رعایت دوره زمانی استخراج سنجه مندرج در برگه (فرم­)های دستورالعمل یادشده در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش ­دهی شوند .

تبصره۲ـ شاخص­ های عملکرد به پیشنهاد دستگاه اجرایی توسط سازمان بررسی و ابلاغ می­شود. چهارچوب نحوه تدوین شاخص عملکردی ظرف پانزده روز از تاریخ لازم­ الاجرا شدن این تصویب‏ نامه توسط سازمان تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده۶ ـ دستگاه­ های اجرایی موظفند اعتبارات واحد مجری را براساس مفاد تفاهم­ نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری نمایند که امکان گزارش­ گیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به طور مجزا وجود داشته باشد .

ماده۷ـ به دستگاه ­های اجرایی که براساس تفاهم ­نامه عملکردی اداره می ­شوند اجازه داده می­ شود با موافقت سازمان/سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان نسبت به جابه ­جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف ­های هزینه ­ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند .

ماده۸ ـ در اجرای حکم تبصره (۲۰) قانون، موضوع استقرار نظام بودجه­ریزی مبتنی بر عملکرد، مفاد آیین­ نامه اجرایی تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (نحوه و زمان­ بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)، موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۵۱۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲ و اصلاح بعدی آن برای تمام دستگاه­ های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری لازم­الاجرا است .

ماده۹ـ نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی، بدون لحاظ دوره اجرای آزمایشی در مهلت مربوط، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می­شود.

ماده۱۰ـ سازمان موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ظرف پانزده روز از تاریخ لازم­الاجرا شدن این تصویب­ نامه نسبت به تهیه و ابلاغ چهارچوب تفاهم ­نامه عملکردی بین دستگاه ­های اجرایی و مدیران واحدهای مجری، از جمله متضمن عناوین زیر اقدام نماید:

الف ـ میزان و روش تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه­ ها، فعالیت ­ها و سنجه­ های عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خدمات نهایی برای دستگاه­ های اجرایی استانی.

ب ـ بهای تمام­ شده فعالیت­ های موضوع بند (الف)

پ ـ تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.

ت ـ تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری.

ث ـ نظام انگیزشی (شامل سیاست­ های تشویقی و تنبیهی) برای ارایه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.

ماده۱۱ـ از مبالغ صرفه­ جویی ­های حاصل از تفاضل بین بهای تمام­ شده برنامه و فعالیت­ های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون (بهای تمام شده مصوب) با هزینه­ های قطعی (بهای تمام شده عملکرد) مورد تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی­حساب، پس از تأیید سازمان/سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی استان، پنجاه درصد (۵۰%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری مربوط به عنوان پرداخت­ های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان­ و سازمان­ اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر برای افزایش سقف تخصیص اعتبار طرح­ های تملک دارایی ­های سرمایه ­ای آن دستگاه مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور با اولویت طرح­ های با درصد پیشرفت بالاتر هزینه می­ شود.

تبصره ـ درخصوص دستگاه­ های فاقد ذی­ حساب، تأیید مدیر امور مالی جایگزین تأیید ذی­ حساب می ­باشد.

ماده۱۲ـ دستگاه­ های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی ( RFP ) سامانه (سیستم) نرم ­افزاری بودجه­ ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (شماره ۸۲۵۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵) را لحاظ نمایند. همچنین سامانه (سیستم­)های نرم­افزاری بودجه­ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه ­های اجرایی باید علاوه بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه­ های اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به وب­ سرویس­ های سامانه­ های بودجه سازمان براساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.

ماده۱۳ـ سازمان و سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه­ های اجرایی را براساس تحقق سنجه­ های عملکرد و ارزیابی شاخص­ های عملکرد برنامه ­ها و فعالیت­ های مندرج در بخش اول پیوست شماره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و برنامه و خدمات نهایی برای دستگاه ­های اجرایی استانی تعیین تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار، موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود .

ماده۱۴ـ دستگاه­ های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در فواصل یک ماهه از طریق سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارمندان دستگاه ­های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور، در اختیار وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاه­ ها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه­ داری کل کشور پرداخت می­ شود .

ماده۱۵ـ نظارت بر حسن اجرای این تصویب­ نامه برعهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی است .

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری