اصلاح ردیف (۲) جدول شماره (۲) موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳)

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

منتشر شده در چهارشنبه،۷ شهریور ۱۳۹۷

هیأت‌ وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۸ به پیشنهاد شماره ۲۹۶۲۴۴/۱۰۰/۰۲مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 متن زیر به عنوان توضیحات به ردیف (۲) جدول شماره (۲) موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول  برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب­ نامه شماره ۸۰۶۸۹/ت۳۵۶۳۲هـ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ و اصلاحات بعدی آن، اضافه می‌شود:

۳

۷

 

۴

۷

درآمدهای مندرج در صورت حساب‌های صادره در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، به ترتیب به نسبت و بین شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی (ره) و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران مطابق خدمات و وظایف احصاء شده در صورت جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۴مجمع عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، توزیع می ­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری