لغو تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۰۴۴/ت۴۹۵۸۶هـ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲

منتشر شده در دوشنبه،۵ شهریور ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۰۴۴/ت۴۹۵۸۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری