تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

احداث و برقی کردن راه‌آهن تهران ـ همدان ـ سنندج به شماره طبقه‌بندی (۱۳۰۳۰۱۵۰۱۴)

 منتشر شده در سه‌شنبه،۳۰ مرداد ۱۳۹۷

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۴ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

 دستگاه اجرایی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای احداث و برقی کردن راه آهن تهران ـ همدان ـ سنندج به شماره طبقه‌بندی (۱۳۰۳۰۱۵۰۱۴) از شرکت سهامی راه‌‌آهن جمهوری اسلامی ایران (۲۸۰۵۰۰) به شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (۲۸۲۳۰۰) تغییر می‌یابد.

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری