تصویب‌نامه در خصوص تأسیس نمایندگی کنسولی جمهوری اسلامی ایران

در شهر بن در کشور آلمان توسط وزارت امورخارجه

منتشر شده در سه‌شنبه،۳۰ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۴ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۵۶۱/۴۹۰۱۰۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳ وزارت امور خارجه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تأسیس نمایندگی کنسولی جمهوری اسلامی ایران در شهر بن در کشور آلمان توسط وزارت امور خارجه با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری