اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقهبندی

 فعالیتها و بنگاههای اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲)

 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد شماره ۵۶۴۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

۱ـ شرکت های مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران، اکتشافات و تأمین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران، فرآوری اورانیوم و تولید سوخت هسته ای ایران، فناوری های پیشرفته ایران، بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر و توسعه کاربرد پرتوها زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی ایران از پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ (ردیف های (۲۹۰) الی (۲۹۶) پیوست مذکور) به پیوست شماره (۱) آیین نامه یادشده منتقل می شود.

۲ـ شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران به پیوست شماره (۱) آیین نامه مذکور اضافه می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری