تصویب‌نامه در خصوص تعیین نیروگاه‌های دارای کمتر از بیست درصد (۲۰%)سهم بازار

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد شماره ۲۸۴۵۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

نیروگاه‌های موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که کمتر از بیست درصد (۲۰%)  سهم بازار را دارند به شرح زیر تعیین می ­شود:


معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری