اصلاح ماده (۱۹) اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳۱ به پیشنهاد شماره ۳۵۹۸۳/۳۰۰۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ معاونت حقوقی رئیس ­جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


 متن زیر به انتهای ماده (۱۹) اساسنامه صندوق کارآفرینی امید موضوع تصویب ­نامه شماره۱۶۹۵۴۲/ت ۵۴۴۵۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اضافه می شود:

در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در اختیار صندوق قرار می­گیرد رعایت مواد (۳۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری