تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲)آیین‌نامه

مالی  و معاملاتی سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتیبرای سال ۱۳۹۷

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳۱ به پیشنهاد شماره ۹۷۲/۱۰/۱۱۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ برای سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تعیین می­شود:

الف‌ـ معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ سی صد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ریال باشد.

ب‌ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یادشده تجاوز نکند.

ج‌ ـ معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات کوچک باشد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری