تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمدرضا خباز به عنوان استاندار خراسان شمالی

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳۱ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند(۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب کرد:

آقای محمدرضا خباز به عنوان استاندار خراسان شمالی تعیین می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری