تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای غلامرضا سلیمانی امیری

به عنوانرئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۷ به پیشنهاد شماره ۸۲۵۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۹) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­ گری ـ مصوب ۱۳۵۰ ـ تصویب کرد:

آقای غلامرضا سلیمانی امیری به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری