اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۷

نظر به اینکه در ماده (۱) آیین­ نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب­ نامه شماره ۳۳۹۸۹/ت۵۵۳۴۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲، عبارت «موضوع مصوبه شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۵ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن» به صورت عبارت «موضوع مصوبه شماره ۱۴۲۶۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۴» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­شود. 

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی