تصویب‌نامه درخصوص مستثنی‌شدن شرکت‌های خودروساز و متقاضیان دارای خودروی فرسوده مشمول طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون شهری و برون‌شهری از شروط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی و رعایت نسبت مالکانه جهت دریافت تسهیلات/تعهدات

منتشر شده در چهارشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳ به پیشنهاد شماره ۹۷/۹۰۶۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 شرکت‌های خودروساز و متقاضیان دارای خودروی فرسوده مشمول طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون شهری و برون شهری جهت دریافت تسهیلات/ تعهدات از شروط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی و رعایت نسبت مالکانه، مفاد آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی موضوع تصویب­نامه شماره ۲۱۱۸۴۹/ت۳۹۳۹۹هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ و حدود مقرر در آیین‌نامه‌های تسهیلاتی و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط و عدم شمولیت ماده (۱۴۱) قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۱۱ـ و شرط عدم احتساب سقف جمعی و تسهیلات طرح مذکور و ذی ­نفع واحد مستثنی می‌باشند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری