رأی شماره۲۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مواد۴ و ۵ مصوبه شماره ۱۵۷۰۲/۴۶۲/۱۶۰ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ و اصلاحیه‌های بعدی در سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۸۶ مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ

منتشر شده در دوشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۷

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است،

بنابراین مواد ۴ و ۵ مصوبه شماره ۱۶۰/۴۶۱/۲۵۷۰۲ ـ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی در سال های ۱۳۸۶، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیأت عمومی که مبتنی بر آراء شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲، ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ هیأت عمومی صادر شده است و نیز رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون یاد شده و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی