رأی شماره ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد

منتشر شده در دوشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۷

نظر به اظهار عقیده شورای نگهبان که طی نامه شماره ۱۷۷۷ ـ ۹۵/۱۰۲ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان واصل شده و مبتنی بر مغایرت مصوبه شماره ۴/۹۳/۱۲۳۴۳/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ با موازین شرعی است

و اینکه اخذ خسارت تاخیر تادیه نسبت به جرائم و عوارض، فاقد مبنای قانونی است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد از جمله رأی شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۸۸۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ بر این نظریه تاکید داشته لذا مصوبه در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان به لحاظ بعد شرعی و خروج از اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد در تصویب آن و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی