اصلاح اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

منتشر شده در پنجشنبه 7 تیر 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۳۰ به پیشنهاد شماره ۳۶۱۱۴/۳۳۱۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۰ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۰۲۸/ت۵۴۳۰۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۱)، عبارت «در مورد وجوهی که صندوق از محل درآمد عمومی دریافت می‌نماید رعایت مواد (۳۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ الزامی است.» اضافه می‌شود.

۲ـ در بند (ب) ماده (۲۲)، عبارت «بند (پ) ماده (۲۴) قانون» به عبارت «بند (پ) ماده (۴) قانون» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری