تصویب‌نامه در خصوص الزام سازمان امور مالیاتی کشور

و سازمان بهزیستی کشور نسبت به رعایت مندرجات مصوبه شورای حقوق و دستمزد

منتشر شده در پنجشنبه 7 تیر 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۳۰ به پیشنهاد شماره ۳۵۹۸۴/۲۹۰۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور موظفند ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ را رعایت نمایند. در هر حال هرگونه پرداخت مطابق با مصوبه مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری