تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک

منتشر شده در شنبه 2 تیر 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۲ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ فهرست پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک به شرح پیوست (۱)۱ که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تعیین می‌شود.

۲ـ دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های اولویت‌دار مکلفند ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژه‌های مذکور شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص‌های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه‌های ملی توسعه الکترونیکی را به شرح پیوست (۲) که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام نمایند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری