آیین ­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در پنجشنبه 31 خرداد 1397

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بیمه‌گزار: شرکت‌ ملی گاز ایران و شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

حسب مورد به نمایندگی از طرف مشترکین برق و گاز

ب ـ بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که متعهد است نسبت به ارایه پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت­ های  وارده به ذی­نفعان طبق مفاد این آیین‌نامه و قرارداد مربوط اقدام نماید.

پ ـ حوادث تحت پوشش: حوادث موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ .

ت ـ ذی­ نفعان بیمه ­نامه: مشترکین و مصرف ­کنندگان مجاز برق و گاز طبیعی واحدهای مسکونی و تجاری اعم از شهری و روستایی و سکونت گاهی عشایری و کلیه اشخاص زیان‌دیده ناشی از حوادث تحت پوشش.

ماده۲ـ سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوط در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و در حد وصولی ردیف‌های درآمدی (۱۶۰۱۸۵) و (۱۶۰۱۸۶) جدول شماره (۵) قانون و براساس نرخ‌های مندرج در مفاد بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به تعداد واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۳۹۶ با اعمال ضریب افزایش مشترکین در متوسط پنج سال گذشته می ­باشد.

ماده۳ـ نحوه برگزاری مناقصه از طریق ساز و کار قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ به صورت عمومی یا محدود بر اساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه­ گران است.

ماده۴ـ قراردادها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ۱۳۹۷/۱/۱ لغایت پایان سال ۱۳۹۷ را تحت پوشش قرار دهد.

ماده۵ ـ حداقل میزان تعهدات شرکت­ های بیمه­ گر در برگزاری مناقصه به شرح زیر تعیین می­ شود:

الف ـ فوت: پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال به ازای هر نفر

ب ـ نقص عضو: سی صد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ریال به ازای هر نفر

پ ـ مالی: هفت صد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰۰) ریال به ازای هر واحد مسکونی یا تجاری

تبصره۱ـ حداقل میزان تعهدات بابت خسارات مالی ناشی از حوادث شبکه داخلی برق، هفده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۷) ریال می‌باشد.

تبصره۲ـ سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه­ گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقده با بیمه­ گر می‌باشد.

ماده۶ ـ بیمه­ گزار موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه از قبیل اعتبار دریافتی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید .

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری