تصویب‌نامه در خصوص اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور

منتشر شده در چهارشنبه 23 خرداد 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۹ به پیشنهاد شماره ۶۰/۴۲۸۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 سیستم بانکـی مجـاز است طـی سال­های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب مبالغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ریال، هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰) ریال و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰) ریال تسهیلات جهت اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور حداقل به میزان (۳۰%) قیمت تحویلی به متقاضیان معرفی‌‌شده از سوی خودروسازان داخلی و بازپرداخت حداکثر طی (۵) سال اعطا نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری