قانون موافقتنامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵(۱۳۹۴)

منتشر شده در چهارشنبه 23 خرداد 1397

ماده‌واحده ـ موافقت نامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵(۱۳۹۴) مشتمل بر یک مقدمه و سی و هفت ماده و سه ضمیمه به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

 تبصره ـ رعایت اصل یک صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری موضوع بند (۴) ماده (۲۶) موافقت نامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اصلاح موافقتنامه موضوع ماده (۳۲) الزامی است.

موافقتنامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵(۱۳۹۴)

فصل اول ـ اهداف کلی

ماده۱ـ اهداف موافقت نامه

۱ـ در مورد استانداردسازی و تحقیقات

ـ تلاش برای دستیابی به یک نواختی در قوانین ملی و بین‌المللی مربوط به ویژگی‌های فیزیکی ـ شیمیایی و حسی روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون به منظور جلوگیری از هر‌گونه مانع در تجارت؛

ـ انجام فعالیت‌هایی در زمینه آزمایش‌­های فیزیکی ـ شیمیایی و حسی برای افزایش دانش ترکیب و خصوصیات کیفی محصولات زیتون از نظر ایجاد استانداردهای بین‌المللی و نیز میسر کردن موارد زیر:

*  کنترل کیفیت محصول؛

*  تجارت بین‌المللی و توسعه آن؛

*  حفظ حقوق مصرف‌کننده؛

*  جلوگیری از تقلب و روش‌های نادرست و جعل اسناد.

ـ تقویت نقش شورای بین‌المللی زیتون به عنوان یک مرکز عالی برای جامعه علمی بین‌المللی در زمینه زیتون و روغن زیتون؛

ـ هماهنگ کردن مطالعات و تحقیقات در زمینه خواص تغذیه‌ای و دیگر خواص ذاتی روغن زیتون و کنسرو زیتون؛

ـ تسهیل در تبادل اطلاعات در زمینه جریان‌های تجارت بین‌المللی .

۲ـ در مورد کشت زیتون، فناوری روغن زیتون و همکاری‌های فنی:

ـ ارتقای همکاری‌های فنی و تحقیق و توسعه در بخش زیتون از طریق تشویق همکاری نهادها و یا مؤسسات عمومی یا خصوصی اعم از ملی یا بین‌المللی؛

ـ هدایت فعالیت‌های‌تشخیص، حفظ و استفاده از منابع‌ژنتیکی درختان زیتون؛

ـ انجام مطالعات در زمینه تعامل بین عمل‌آوری زیتون و محیط زیست به‌ویژه به منظور ترغیب حفظ محیط زیست و تولید پایدار و حصول اطمینان از توسعه یکپارچه و پایدار بخش زیتون؛

ـ افزایش انتقال فناوری از طریق فعالیت‌های آموزشی در زمینه‌های مرتبط با بخش زیتون با سازماندهی فعالیت‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی؛

ـ ترویج حفظ شاخص‌های جغرافیایی محصولات زیتون طبق موافقتنامه‌های بین‌المللی مربوط که ممکن است یک طرف عضو آن باشد؛

ـ تشویق تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه بهداشت گیاهی راجع به پرورش زیتون

۳ـ در مورد ترویج محصولات زیتون، انتشار اطلاعات و اقتصاد زیتون:

ـ تقویت نقش شورای بین‌المللی زیتون به عنوان مرکز اطلاعات و اسناد جهانی در زمینه درخت زیتون و محصولات آن و همچنین به عنوان محل برگزاری نشست‌ها برای تمام بهره‌برداران بخش زیتون؛

ـ ترویج مصرف محصولات زیتون و گسترش تجارت بین‌المللی کنسرو زیتون و روغن زیتون و اطلاع‌رسانی در مورد استانداردهای تجاری شورای بین‌المللی زیتون؛

ـ حمایت از فعالیت‌های ملی و بین‌المللی برای تشویق انتشار اطلاعات علمی ژنتیکی در زمینه خواص تغذیه‌ای، بهداشتی و دیگر خواص روغن زیتون و کنسرو زیتون از نظر بهبود اطلاعات مصرف کننده؛

ـ بررسی تعادل جهانی روغن زیتون، کنسرو زیتون، تفاله زیتون، انجام مطالعات و پیشنهاد اقدامات مقتضی؛

ـ انتشار داده‌های اقتصادی و تجزیه و تحلیل در زمینه روغن زیتون، کنسرو زیتون و ارائه شاخص‌های ضروری به اعضاء جهت کمک به کارکرد مطمئن بازار محصولات زیتون؛

ـ انتشار و استفاده از نتایج تحقیقات و برنامه‌های توسعه‌ای مرتبط با پرورش زیتون و مطالعه قابلیت آنها در افزایش بهره‌وری تولید.

فصل دوم ـ تعاریف

ماده۲ـ تعاریف از نظر این موافقتنامه

۱ـ «شورای بین‌المللی زیتون» یعنی سازمان بین‌المللی موضوع بند (۱) ماده (۳) که به منظور اجرای مقررات این موافقتنامه تشکیل شده است.

۲ـ «شورای اعضاء» یعنی رکن تصمیم‌گیرنده شورای بین‌المللی زیتون.

۳ـ «طرف متعاهد» یعنی کشور، ناظر دائم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا یا سازمان بین‌دولتی که در بند (۳) ماده (۴) پیش‌بینی شده است و رضایت به متعهد‌شدن به این موافقتنامه داده است.

۴ـ «عضو» یعنی طرف متعاهد به گونه تعریف‌شده در بالا.

۵ ـ «روغن زیتون» یعنی روغنی که منحصراً از میوه درخت زیتون به‌دست آمده است و عاری از روغن‌هایی است که با استفاده از حلال­ها و با واکنش‌های استری شدن مجدد و هر مخلوطی با روغن دیگر به دست آمده است. این روغن باید دارای اسامی زیر باشد:

روغن زیتون کاملاً طبیعی، روغن زیتون طبیعی، روغن زیتون طبیعی معمولی، روغن زیتون طبیعی چراغی، روغن زیتون تصفیه‌شده، روغن زیتون متشکل از روغن زیتون تصفیه‌شده و روغن زیتون طبیعی.

۶ ـ «روغن تفاله زیتون» یعنی روغنی که از تفاله زیتون به کمک حلاّل‌ها یا دیگر عملیات فیزیکی به‌دست می‌آید و عاری از روغن‌هایی است که از طریق واکنش‌های استری‌شدن مجدد و هر مخلوطی با روغن‌های دیگر به‌دست آمده است. این روغن باید دارای اسامی زیر باشد:

روغن تفاله زیتون خام، روغن تفاله زیتون تصفیه‌شده و روغن تفاله زیتون متشکل از روغن تفاله زیتون تصفیه‌شده و روغن زیتون طبیعی.

۷ـ «‌کنسرو زیتون» یعنی محصولی که از میوه سالم انواع گوناگون درخت زیتون کشت‌شده، به دست می‌آید که برای تولید محصولات زیتون انتخاب شده‌اند و به‌ویژه برای در نمک خواباندن و فرآوری یا عمل­آوری مناسب هستند و برای تجارت و مصرف نهائی عرضه می‌شوند.

۸ ـ «محصولات زیتون» یعنی همه محصولات خوراکی زیتون به‌ویژه روغن زیتون، روغن تفاله و کنسرو زیتون.

۹ـ «محصولات جانبی زیتون» به ویژه یعنی محصولاتی که از شاخ و برگ و صنایع محصولات زیتون و محصولاتی که از مصارف مختلف محصولات این بخش به‌دست می‌آید.

۱۰ـ «سال زراعی زیتون» یعنی دوره‌ای از اول سپتامبر (۱۱ شهریور) سال اِن ( n ) تا ۳۱ آگوست (۱۰شهریور) سال اِن+۱ (۱ n+ ) برای کنسرو زیتون و دوره‌ای از اول اکتبر (۱۰ مهر) سال اِن ( n ) تا ۳۰ سپتامبر (۹ مهر) سال اِن+۱ (۱ n+ ) برای روغن زیتون. برای نیمکره جنوبی این دوره با سال تقویمی اِن ( n ) برای کنسرو زیتون و روغن زیتون مطابقت دارد.

۱۱ـ «استانداردهای تجاری» یعنی استانداردهای مصوب شورای بین‌المللی زیتون که از طرف شورای اعضای خود عمل می‌کند و برای روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون اعمال می‌گردد.

فصل سوم ـ مقرارت سازمانی

بخش اول ـ تأسیس، ارکان، وظایف، مزایا و مصونیت‌ها

ماده۳ـ ساختار و مقر شورای بین‌المللی زیتون

۱ـ شورای بین‌المللی زیتون وظایف خود را از طریق ارکان زیر انجام خواهد داد.

الف) شورای اعضاء؛

ب) رئیس و نائب‌رئیس؛

پ) کارگروه امور اداری و مالی و هر کارگروه یا کارگرو‌ههای فرعی دیگر؛

ت) دبیرخانه اجرائی

۲ـ مقر شورای بین‌المللی زیتون تا اعتبار این موافقتنامه در مادرید، اسپانیا، خواهد بود مگر اینکه شورای اعضاء تصمیم دیگری بگیرد.

ماده۴ـ اعضای شورای بین‌المللی زیتون

۱ـ هر طرف متعاهد که عضو این موافقتنامه می­شود، عضو شورای بین‌المللی زیتون خواهد بود که در آن پذیرفته است که به این موافقتنامه متعهد باشد.

۲ـ هر عضو برای تحقق اهداف موضوع ماده (۱) این موافقتنامه همکاری می‌کند.

۳ـ در این موافقتنامه اصطلاح «دولت» از جمله به عنوان نماینده هر کشور، ناظر دائمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و هر سازمان بین‌دولتی دارای مسؤولیت قابل مقایسه‌ای در مورد مذاکره، امضاء، انعقاد، تصویب، و اجرای موافقتنامه‌های بین­المللی به­ویژه موافقتنامه‌های تجاری تفسیر خواهد شد.

ماده۵ ـ مزایا و مصونیت‌ها

۱ـ شورای بین‌المللی زیتون دارای شخصیت حقوقی خواهد بود. شورا به‌ویژه صلاحیت عقد قرارداد، تحصیل و فروش اموال منقول و غیر منقول و طرح دعاوی حقوقی را خواهد داشت. شورا اختیار استقراض پول را نخواهد داشت.

۲ـ وضعیت، مزایا و مصونیت‌های شورای بین‌المللی زیتون و همچنین مدیر اجرائی، و مسؤولان ارشد و کارمندان و متخصصین و نمایندگان اعضای آن که برای ایفای وظایف خود در قلمرو دولت میزبان هستند تابع موافقتنامه مقر، منعقده بین دولت میزبان و شورای بین‌المللی زیتون است.

۳ـ دولت کشوری که مقر شورای بین‌المللی زیتون در آن قرار دارد تا آنجایی که قوانین آن کشور اجازه می‌دهد حقوق پرداختی توسط شورای بین‌المللی زیتون به کارکنان خود و اموال، درآمد، و دیگر دارایی‌های شورای بین­المللی زیتون را از مالیات معاف خواهد نمود.

۴ـ شورای بین‌المللی زیتون می‌تواند با یک یا چند عضو، موافقتنامه­هایی را در ارتباط با مزایا و مصونیت‌هایی که ممکن است برای اجرای مناسب این موافقتنامه ضروری باشد، منعقد نماید.

ماده۶ ـ ترکیب شورای بین‌المللی زیتون

۱ـ شورای بین‌المللی زیتون متشکل از تمام اعضای شورای بین‌المللی زیتون خواهد بود.

۲ـ هر عضو نماینده خود را در شورای بین‌المللی زیتون تعیین خواهد نمود.

ماده۷ـ اختیارات و وظایف ارکان

۱ـ شورای اعضاء

الف) شورای اعضاء از یک نماینده از هر عضو تشکیل خواهد شد. به‌علاوه هر عضو می‌تواند یک یا چند نفر عضو علی‌البدل و یک یا چند نفر مشاور برای نماینده خود تعیین نماید. شورای اعضاء بالاترین مرجع و رکن تصمیم‌گیرنده شورای بین‌المللی زیتون خواهد بود و تمام اختیارات و وظایفی را که برای دستیابی به اهداف این موافقتنامه ضروری است، اعمال خواهد نمود.

ب) شورای اعضاء مسؤول اجرای مقررات این موافقتنامه خواهد بود. برای رسیدن به این منظور شورا چنانچه اختیارات یا وظایف مربوط صریحاً به مدیر اجرائی واگذار نشده باشد، تصمیم‌گیری و توصیه­هایی را تصویب خواهد نمود.

هر تصمیم یا توصیه­ای که طبق موافقتنامه بین‌المللی مقدم بر این موافقتنامه تصویب شده باشد و تا زمان لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه معتبر باشد، اعمال آن ادامه خواهد یافت، مگر اینکه مغایر این موافقتنامه باشد یا توسط شورای اعضاء باطل شده باشد.

پ) برای اجرای این موافقتنامه، شورای اعضاء طبق مفاد این موافقتنامه موارد زیر را تصویب خواهد نمود:

(۱) آیین کار؛

(۲) مقررات مالی؛

(۳) مقررات استخدامی با عنایت به مقرراتی که در مورد کارمندان سازمان‌های بین‌دولتی مشابه اعمال می شود؛

(۴) نمودار سازمانی و شرح شغل؛

(۵) دیگر رویه‌های لازم برای انجام فعالیت‌های شورای بین‌المللی زیتون.

ت) شورای اعضاء گزارش سالانه‌­ای را در مورد فعالیت‌های خود و عملکرد این موافقتنامه و نیز گزارش­ها، مطالعه­ها و اسناد دیگر را که مفید و ضروری می‌داند، تهیه و منتشر خواهد نمود.

۲ـ رئیس و نائب‌رئیس

الف) شورای اعضاء یک رئیس و یک نائب‌رئیس را برای مدت یک‌سال از میان نمایندگان اعضاء انتخاب خواهد نمود.

چنانچه رئیس یا نائب‌رئیس، رئیس هیأت نمایندگی در جلسات باشد، حق وی برای شرکت در تصمیم‌های شورای اعضاء توسط عضو دیگری از هیأت نمایندگی وی اعمال خواهد شد.

ب) بدون لطمه زدن به اختیارات یا وظایفی که در این موافقتنامه یا طبق آن به مدیر اجرائی محول شده است، رئیس، ریاست جلسات شورای اعضاء را به‌عهده دارد و به منظور تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری و اعمال هرگونه مسؤولیت‌ها و وظایف مربوط دیگر مندرج در این موافقتنامه و یا مواردی که متعاقباً در آیین کار مقرر می‌شود، بحثها را هدایت می‌کند.

پ) رئیس شورا باید پاسخگوی شورای اعضاء در انجام وظایف خود باشد.

ت) در صورت غیبت رئیس، نائب‌رئیس، جانشین وی خواهد شد که در چنین مواردی وی دارای همان اختیارات و مسؤولیت‌های رئیس در هنگام تعیین شدن به جای او می­باشد.

ث) رئیس و نائب‌رئیس هیچ حق­الزحمه­ای را دریافت نخواهند کرد. درصورت غیبت موقت رئیس و نائب‌رئیس یا غیبت دائم یک یا هر دوی آنها، شورای اعضاء در صورت اقتضاء مسؤول جدیدی را به صورت موقت یا دائم از بین نمایندگان اعضاء انتخاب خواهد نمود.

۳ـ کارگروههای امور اداری و مالی، دیگر کارگرو‌هها و کارگرو‌ههای فرعی

به منظور تسهیل کار شورای اعضاء، اختیاراتی به شورا داده خواهد شد تا علاوه بر تشکیل کارگروه امور اداری و مالی موضوع ماده (۱۳) این موافقتنامه، هرکارگروه و کارگرو‌‌ههای فرعی دیگر را که برای کمک به شورا در ایفای وظایف آن به موجب این موافقتنامه مفید می‌داند، تشکیل دهد.

۴ـ دبیرخانه اجرائی

الف) شورای بین‌المللی زیتون دارای دبیرخانه اجرائی شامل مدیر اجرائی، مسؤولان ارشد و کارکنانی خواهد بود که برای اجرای وظایف ناشی از این موافقتنامه لازم می‌باشد. وظایف مدیر اجرائی و مسؤولان ارشد بر اساس آیین ‌کاری می‌باشد که به‌ویژه وظایف محوله به آنها را تعیین خواهد کرد.

ب) بررسی جدی در امر استخدام کارکنان دبیرخانه اجرائی، ضرورت تضمین بالاترین استاندارد‌‌های بهره‌وری، صلاحیت و یکپارچگی خواهد بود. کارکنان دبیرخانه اجرائی، به‌ویژه مدیر اجرائی، مسؤولان ارشد و مدیران میانی براساس اصل جابه‌جایی متناسب بین اعضاء و رعایت تعادل مناطق جغرافیایی انتخاب خواهند شد.

پ) شورای اعضاء، مدیر اجرائی و مسؤولان ارشد را برای یک دوره چهار‌ساله انتخاب خواهد نمود. شورای اعضاء می‌تواند طبق مفاد جزء (ب) بند (۴) ماده (۱۰) برای جایگزینی یا تمدید هر‌گونه انتصاب برای یک دوره حداکثر چهار‌ساله تصمیم‌گیری کند. شورای اعضاء مدت انتصاب آنها را بر حسب مدتی که برای مقام­های همتراز سازمانهای بین‌المللی اعمال می‌شود، تعیین می‌کند.

ت) مدیر اجرائی، کارکنان را طبق مفاد مقرر در این موافقتنامه و مقررات استخدامی منصوب خواهد نمود. مدیر اجرائی اطمینان حاصل خواهد کرد که در کلیه انتصاب‌ها اصول مندرج در جزء (ب) بند (۴) این ماده رعایت می‌شود و به کارگروه امور اداری و مالی گزارش داده می‌شود.

ث) مدیر اجرائی، رئیس اجرائی شورای بین‌المللی زیتون خواهد بود و نسبت به انجام هر یک از وظایف محول شده به وی در اجراء و کارکرد موافقتنامه در برابر شورای اعضاء مسؤولیت دارد. مدیر اجرائی، وظایف خود را انجام خواهد داد و تصمیم­های مدیریتی را به صورت گروهی با مسؤولان ارشد طبق مفاد آیین کار اتخاذ خواهد نمود.

ج) مدیر اجرائی، مسؤولان ارشد و دیگر اعضای کارکنان نباید هیچ فعالیت انتفاعی را در هیچ یک از بخشهای مختلف عمل‌آوری زیتون و صنعت محصولات زیتون انجام دهند.

چ) مدیر اجرائی، مسؤولان ارشد و کارکنان نباید دستوراتی را در رابطه با وظایف خود به موجب این موافقتنامه از هر عضو یا هر مرجع خارج از شورای بین‌المللی زیتون درخواست یا دریافت نمایند. آنها باید از انجام هر فعل تأثیرگذار بر موقعیت آنها به عنوان مقامات بین­المللی که فقط در مقابل شورای اعضاء مسؤولیت دارند پرهیز نمایند. اعضاء باید به ماهیت بین‌المللی منحصر به فرد مسؤولیت­های مدیر اجرائی، مسؤولان ارشد و کارکنان احترام بگذارند و از تحت تأثیر قرار دادن آنها در اجرای مسؤولیت‌های آنها پرهیز نمایند.

بخش دوم ـ کارکرد شورای اعضاء

ماده۸ـ اجلاس­های شورای اعضاء

۱ـ شورای اعضاء در مقر شورای بین‌المللی زیتون تشکیل جلسه خواهد داد، مگر این­که به‌گونه دیگری تصمیم بگیرد. اگر براساس دعوت هر عضوی، شورای اعضاء تصمیم بگیرد که در مکان دیگری جلسه تشکیل دهد، آن عضو هزینه‌های اضافه‌ای که این امر برای بودجه در نظر گرفته شده شورای بین‌المللی زیتون برای تشکیل جلسه در مقر در پی دارد را برعهده خواهد گرفت.

۲ـ شورای اعضاء حداقل دو اجلاس عادی را در سال برگزار خواهد نمود.

۳ـ شورای اعضاء اجلاس فوق‌العاده را در هر زمان بنا به درخواست اشخاص زیر برگزار خواهد نمود:

الف) رئیس؛

ب) حداقل سه عضو

۴ـ اطلاعیه مربوط به اجلاس حداقل شصت روز پیش از تاریخ اولین اجلاس برای اجلاس عادی و برای اجلاس فوق‌العاده ترجیحاً سی روز و حداقل بیست و یک روز پیش از تاریخ اولین اجلاس ارسال خواهد شد. هزینه‌های حضور نمایندگان شورای اعضاء توسط اعضای مربوط پرداخت خواهد شد.

۵ ـ هر عضو می‌تواند با اطلاعیه کتبی خطاب به دبیرخانه اجرائی، پیش یا در ضمن اجلاس عادی یا اجلاس فوق‌العاده، عضو دیگری را مجاز نماید تا حافظ منافع آن باشد و حق خود برای مشارکت در تصمیم‌ها در آن جلسه شورای اعضاء را اعمال کند. یک عضو نمی‌تواند نمایندگی بیش از یک عضو دیگر را در هر یک از جلسات شورا داشته باشد.

۶ ـ هر طرف ثالث یا نهاد علاقه‌مند به ملحق شدن به این موافقتنامه و یا با علاقه مستقیم به فعالیت‌های شورای بین‌المللی زیتون می‌تواند براساس ابتکار خود یا دعوت شورای اعضاء با رضایت قبلی شورا، به عنوان ناظر در تمام یا بخشهایی از یک اجلاس یا اجلاس های شورای اعضاء، شرکت نماید.

۷ـ ناظرین در جایگاه اعضاء نخواهند بود و حق تصمیم‌گیری و حق رأی نخواهند داشت.

ماده۹ـ حد نصاب جلسات

۱ـ حد نصاب لازم برای تشکیل اجلاس عادی یا فوق­العاده شورای اعضاء در ابتدای روز افتتاحیه اجلاس به تأیید خواهد رسید. حد نصاب به موجب بند (۵) ماده (۸) حضور یا نمایندگی داشتن حداقل سه چهارم تمام اعضاء خواهد بود.

۲ـ اگر حد نصاب مذکور در بند فوق در افتتاحیه جلسه عمومی حاصل نشود، رئیس، جلسه را بیست و چهار ساعت به تعویق خواهد انداخت. حدنصاب لازم برای شروع جلسه در زمان جدید تعیین‌شده به وسیله رئیس، حضور اعضاء یا نمایندگی داشتن حداقل دو سوم تمام اعضاء خواهد بود.

۳ـ تعداد اعضای مؤثر لازم برای حد نصاب، کل تعداد بدون بخش اعشاری حاصل از اعمال تناسب­های ذکر شده در بالا نسبت به تعداد کل اعضاء خواهد بود.

ماده۱۰ـ تصمیمهای شورای اعضاء

۱ـ تصمیم‌های شورای اعضاء به اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد. تمام تصمیم‌ها به موجب این ماده توسط اعضای حاضر یا نمایندگان دارای حق رأی طبق بند (۶) ماده (۱۶) اتخاذ خواهد شد. اعضاء متعهد هستند نهایت تلاش خود را برای حل و فصل هرگونه مسائل مهم با اتفاق آراء اعمال نمایند.

۲ـ برای اتخاذ هر گونه تصمیم شورای اعضاء، حضور یا نمایندگی حداقل، اکثریت تمام اعضای دارای حق رأی طبق بند (۶) ماده (۱۶) ضروری است.

۳ـ اتفاق آراء برای تمامی تصمیم­های متخذه در موارد زیر اعمال خواهد شد:

ـ محرومیت اعضاء طبق ماده (۳۴)؛

ـ بندهای (۶) و (۱۰) ماده (۱۶)؛

ـ اصلاحات یا فسخ این موافقتنامه به موجب ماده (۳۲) و ماده (۳۶)؛

ـ همکاری با سازمان‌های دیگر طبق بند (۲) ماده (۱۲).

۴ـ برای تصمیم‌های دیگر، اگر ظرف مهلت تعیین‌شده از سوی رئیس شورا اتفاق آراء حاصل نشود، رویه مشخص شده زیر، اعمال خواهد گردید:

الف) تصمیم‌گیری در مورد استانداردهای تجاری و اجرای قواعد موضوع جزء (پ) بند (۱) ماده (۷) این موافقتنامه:

به عنوان یک قاعده کلی تنها تصمیم‌هایی که در مورد آنها به نحوی که توسط شورای بین‌المللی زیتون در آیین کار آن تأیید شده است در سطح مناسب، اتفاق آراء حاصل شده باشد، برای تصویب به شورای اعضاء ارائه خواهد شد.

چنانچه متعاقب رویه حاکم در سطح مناسب اتفاق آراء حاصل نگردد تصمیم به همراه گزارش کلی مشکلات ایجاد شده در این فرآیند و هرگونه پیشنهاد مناسب به شورای اعضاء ارجاع داده خواهد شد.

شورای اعضاء برای اتخاذ تصمیم مورد نظر از طریق اتفاق آرای اعضاء یا نمایندگان دارای حق رأی طبق بند (۶) ماده (۱۶) تلاش خواهد نمود.

اگر اتفاق آراء حاصل نگردد تصمیم‌گیری تا اجلاس بعدی اعم از عادی یا فوق‌العاده به تأخیر خواهد افتاد.

اگر باز هم اتفاق آراء در آن جلسه حاصل نگردد تصمیم‌گیری در صورت امکان حداقل به مدت بیست و چهار ساعت به تعویق خواهد افتاد.

اگر در این مدت زمان اتفاق آراء حاصل نگردد، تصمیم، پذیرفته‌شده تلقی خواهد شد مگر اینکه حداقل یک چهارم اعضاء یا عضو یا اعضائی با حداقل تعداد صد سهم مشارکت، آن را رد کنند.

ب) سایر تصمیم‌هایی که در جزء (الف) بند (۴) این ماده به آنها اشاره نگردیده است:

اگر اتفاق آراء در مهلتی که از سوی رئیس تعیین می‌شود حاصل نگردد، اعضاء طبق مفاد زیر رأی­گیری خواهند نمود:

هر تصمیم زمانی پذیرفته‌شده تلقی خواهد شد که حداقل، اکثریت اعضای دارای حداقل هشتاد و شش درصد (۸۶%) از سهام مشارکت اعضاء، طبق بند (۱) این ماده، موافق آن باشند.

۵ ـ رأی‌گیری و رویه‌های نمایندگی موضوع این ماده در مورد اعضایی که شرایط مندرج در بند (۱۶) این موافقتنامه را نداشته باشند، اعمال نخواهدگردید، مگر این که شورا تصمیم دیگری را طبق همان ماده گرفته باشد.

۶ ـ شورای اعضاء می‌تواند از طریق تبادل‌نامه بین رئیس و اعضاء، بدون برگزاری جلسه تصمیماتی را اتخاذ کند به شرط اینکه هیچ یک از اعضاء به استثنای اعضای بدهکار به این روش اعتراض نکنند. قواعد کاربرد این روش مشاوره به‌وسیله شورای اعضاء در آیین کار آن تعیین خواهد شد. هرگونه تصمیمی که بدین نحو اتخاذ گردد در اسرع وقت ممکن توسط مدیر اجرائی به اطلاع تمامی اعضاء خواهد رسید و در گزارش نهائی جلسه بعدی شورای اعضاء آورده خواهد شد.

ماده۱۱ـ سهام مشارکت

۱ـ اعضاء با یکدیگر هزار سهم مشارکت خواهند داشت. این سهام باید با حق عضویت‌های مالی و حق رأی اعضاء برابر باشد.

۲ـ سهام مشارکت بین اعضاء متناسب با مأخذ اطلاعات هر عضو تقسیم خواهد شد که طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

(آی ۲ + آی ۱) ۱/۳ + (ای ۲ + ای ۱) ۱/۳ + (پی ۲ + پی ۱) ۱/۳ = کیو

عامل‌ها در این فرمول میانگین‌هایی هستند که به هزار تن متریک بیان شده‌اند. هر کسری از هزار تن که بیشتر از واحد عددی باشد، نادیده انگاشته می‌شود. سهام مشارکت نمی‌تواند کسری باشد.

کیو: منبع اطلاعات که به طور نسبی برای محاسبه میزان سهام مشارکت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پی ۱: میانگین تولید روغن زیتون شش سال زراعی آخر زیتون.

پی ۲: میانگین تولید کنسرو زیتون  شش‌سال زراعی آخر زیتون که با اعمال ضریب معکوس شانزده درصد (۱۶%) به روغن زیتون معادل تبدیل شده است.

ای ۱: میانگین (گمرکی) روغن زیتون صادراتی شش‌سال تقویمی آخر مطابق با پایان سالهای زراعی زیتون که برای محاسبه پی ۱ مورد توجه قرارگرفته شده است.

ای ۲: میانگین (گمرکی) کنسرو زیتون صادراتی شش سال تقویمی آخر مطابق با پایان سالهای زراعی زیتون که برای محاسبه پی ۲ مورد توجه قرارگرفته شده است و با اعمال ضریب معکوس شانزده‌درصد (۱۶%) درصد به روغن زیتون معادل تبدیل شده است.

آی ۱: میانگین (گمرگی) روغن زیتون وارداتی شش‌سال تقویمی آخر مطابق با پایان سالهای زراعی زیتون که برای محاسبه پی ۱ مورد توجه گرفته شده است.

آی ۲: میانگین (گمرکی) کنسرو زیتون وارداتی شش‌سال تقویمی آخر مطابق با پایان سالهای زراعی زیتون که برای محاسبه پی ۲ در نظر گرفته شده است و با اعمال ضریب معکوس شانزده‌درصد (۱۶%) به روغن زیتون معادل تبدیل شده است.

۳ـ سهام مشارکت اولیه در پیوست (الف) این موافقتنامه درج شده است. آنها بر‌حسب میانگین اطلاعات شش سال زراعی آخر زیتون و سالهای تقویمی که اطلاعات نهائی قابل دستیابی بوده است تعیین شده است.

۴ـ هیچ عضوی کمتر از پنج سهم مشارکت نخواهد داشت. اگر محاسبه نتیجه‌ای کمتر ا ز پنج سهم مشارکت برای هر یک از اعضاء داشته باشد سهم آن عضو به پنج افزایش خواهد یافت و سهام مشارکت دیگر اعضاء به نسبت کاهش خواهد یافت.

۵ ـ شورای اعضاء در دومین اجلاس عادی هر سال تقویمی، سهام مشارکت را که به موجب این ماده محاسبه شده است، تصویب خواهد کرد بدون لطمه زدن به بند (۶) این ماده، چنین تقسیمی برای سال بعد به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

۶ ـ هرگاه هر دولتی همان­طور که در بند (۳) ماده (۴) بیان شده، عضو این موافقتنامه شود یا از عضویت آن خارج شود یا اگر عضوی وضعیت خود را بر اساس مفاد بند (۸) ماده (۱۶) تغییر دهد، شورای اعضاء برای سال بعد بار دیگر سهام مشارکت را با رعایت شرایط این ماده نسبت به میزان سهام مشارکت متعلق به هر عضو تقسیم خواهد نمود. در صورت الحاق یا خروج از عضویت در این موافقتنامه که بر روی سال جاری تأثیرگذار می‌باشد، تقسیم مجدد فقط به منظور رأی­گیری انجام خواهد شد.

ماده۱۲ـ همکاری با دیگر سازمان‌ها

۱ـ شورای بین‌المللی زیتون می‌تواند ترتیباتی را برای مشاوره و همکاری با سازمان ملل متحد و آژانس­های تخصصی آن به‌ویژه فرآهمایی (کنفرانس) سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه، سایر سازمان‌های مربوط بین‌دولتی و سازمان‌های منطقه‌ای و بین­المللی مرتبط برقرار کند. این ترتیبات می­تواند شامل توافق­های همکاری با مؤسسات مالی باشد که می‌توانند در خصوص اهداف موضوع ماده (۱) این موافقتنامه همکاری نمایند.

۲ـ هر توافق همکاری که میان شورای بین‌المللی زیتون و سازمان‌ها و یا مؤسسات بین‌المللی فوق‌الذکر ایجاد شود و متضمن تعهدات قابل توجهی برای شورای بین‌المللی زیتون باشد طبق بند (۳) ماده (۱۰) مستلزم تصویب قبلی شورای اعضاء خواهد بود.

۳ـ اعمال این ماده براساس آیین کار شورای بین‌المللی زیتون خواهد بود.

فصل چهارم ـ کارگروه امور مالی و اداری

ماده۱۳ـ کارگروه امور مالی و اداری

۱ـ شورای اعضاء، کارگروه امور مالی و اداری را که متشکل است از حداقل یک نماینده از هر عضو، تأسیس خواهد کرد. کارگروه امور مالی و اداری حداقل دو بار در سال پیش از هر اجلاس شورای اعضاء تشکیل جلسه خواهد داد.

۲ـ کارگروه امور مالی و اداری مسؤول وظایف شرح داده شده در این موافقتنامه و آیین کار خواهد بود. این کارگروه به‌ویژه مسؤول موارد زیر می‌باشد:

بررسی برنامه کاری سالانه دبیرخانه اجرائی در مورد فعالیت مؤسسه به‌ویژه در مورد بودجه، قواعد مالی، و قواعد قانونی و داخلی پیش از ارائه آن به شورای اعضاء جهت تصویب در دومین اجلاس عادی سال تقویمی آن.

نظارت بر اجرای استاندارد‌‌های کنترلی داخلی مندرج در آیین کار شورای بین‌المللی زیتون و کنترل اعمال مقررات مالی موضوع این موافقتنامه؛

بررسی پیش‌نویس بودجه سالیانه شورای بین‌المللی زیتون که توسط مدیر اجرائی پیشنهاد شده است. تنها پیش‌نویس بودجه پیشنهادی کارگروه امور اداری و مالی برای تصویب به شورای اعضاء ارسال خواهد شد؛

بررسی و ارسال سالانه حساب‌ها برای سال مالی جاری به شورای اعضاء جهت تصویب در اولین اجلاس عادی سال تقویمی همراه با هرگونه اقدام دیگر مرتبط با کارگروه امور مالی و اداری؛

ارائه پیشنهادها و مشاوره در خصوص موضوعات مرتبط با اجرای این موافقتنامه؛

بررسی و ارائه گزارش به شورای اعضاء در خصوص درخواست­های الحاق اعضای جدید یا خروج یکی از اعضا از عضویت در شورای بین‌المللی زیتون؛

بازنگری با رعایت اصول مندرج در ماده (۷) در خصوص انتصابات کارمندان دبیرخانه اجرائی و سایر مسائل مرتبط با موضوعات اداری و سازمانی.

۳ـ کارگروه امور مالی و اداری علاوه بر وظایف بیان شده در این ماده، هرگونه وظایف دیگری را که توسط شورا در آیین کار آن، به آن واگذار می‌شود، انجام خواهد داد.

۴ـ شورای اعضای قواعد تفصیلی را در آیین کار خود برای اجرای این مقررات تنظیم و تصویب خواهد نمود.

فصل پنجم ـ مقررات مالی

ماده۱۴ـ بودجه

۱ـ سال مالی منطبق با تقویم سالیانه خواهد بود.

۲ـ بودجه، واحد و متشکل از دو بخش زیر خواهد بود:

بخش اول: اداری

بخش دوم: اجرائی از جمله و به ویژه استانداردسازی، همکاری­های فنی و ترویج

شورای اعضاء با در نظر گرفتن اهداف شورای بین‌المللی زیتون در خصوص هر یک از بخشهای فرعی مربوط دیگر تصمیم­گیری خواهد نمود.

۳ـ بودجه از راههای زیر تأمین می گردد:

الف) مبلغ حق عضویت هر عضو که به نسبت سهم مشارکت آن که طبق ماده (۱۱) این موافقتنامه مقرر شده است، احراز خواهد شد.

ب) یارانه‌ها و کمک‌های مالی داوطلبانه اعضاء که براساس مقررات موافقتنامه ای که بین شورای بین‌المللی زیتون و عضو اعطاکننده منعقد خواهد شد، تعیین می‌‌شود؛

پ) مبالغ اهداء شده از سوی دولت‌ها و یا دیگر منابع؛

ت) اشکال دیگر کمکهای تکمیلی از جمله خدمات، تجهیزات فنی و علمی و یا کارکنانی که می‌توانند الزامات برنامه‌های مصوب را تأمین کنند؛

ث) هر گونه درآمد دیگر.

۴ـ شورای بین‌المللی زیتون به­عنوان بخشی از توسعه همکاری‌های بین‌المللی تلاش خواهد کرد چنین کمک مالی و یا فنی ضروری را تا آنجا که قابل دریافت باشد از سازمان‌های صلاحیتدار بین‌المللی، منطقه‌ای یا ملی اعم از مالی یا انواع دیگر بدست آورد.

مبالغ فوق توسط شورای اعضاء به بودجه آن اختصاص داده خواهد شد.

۵ ـ مبالغ بودجه را که در طول یک سال تقویمی مصرف نشده باشد، می‌توان به عنوان تأمین مالی قبلی بودجه همان‌گونه که در مقررات مالی قید شده است، به سالهای تقویمی آینده منتقل کرد.

ماده۱۵ـ سایر وجوه

علاوه بر بودجه موضوع ماده (۱۴)، وجوه دیگری که هدف، عملکرد و توجیه آنها در آیین کار مقرر شده است، می‌تواند در اختیار شورای بین‌المللی زیتون قرار گیرد.

شورای اعضاء می‌تواند دبیرخانه اجرائی را مجاز به مدیریت وجوه طرف ثالث نماید. شرایط و محدوده این مجوز و مسؤولیت‌های ناشی از مدیریت وجوه مزبور در مقررات مالی تعیین خواهد شد.

ماده۱۶ـ پرداخت حق عضویت

۱ـ شورای اعضاء در دومین اجلاس سال تقویمی خود میزان کل بودجه موضوع ماده (۱۴) این موافقتنامه و مبلغ حق عضویتی را که هر عضو باید برای سال تقویمی بعد پرداخت نماید، تعیین خواهد کرد. حق عضویت مزبور براساس سهام مشارکت هر عضو همان‌گونه که در ماده (۱۱) این موافقتنامه مقرر گردیده، محاسبه خواهد شد.

۲ـ شورای اعضاء حق عضویت اولیه هر عضوی را که پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، عضو آن می‌شود ارزیابی خواهد نمود. این حق عضویت بر اساس سهام مشارکتی که به آن عضو به موجب ماده (۱۱) این موافقتنامه به نحو اعمال شده برای سهم باقیمانده سال مورد بحث اختصاص داده شده، محاسبه خواهد شد. مبلغ حق عضویتی که باید توسط اعضای دیگر برای آن سال تقویمی پرداخت شود تغییر نخواهد کرد.

۳ـ حق عضویت‌ها به یورو پرداخت خواهد شد و در اولین روز سال مالی برابر با اول ژانویه (۱۱ دی) هر سال قابل پرداخت خواهد بود. حق عضویت اعضاء برای سال مالی که طی آن عضو شورای بین‌المللی می‌شوند از تاریخ عضویت آنها پرداخت خواهد شد.

۴ـ اگر چهار ماه پس از تاریخی که حق عضویت‌ها پرداخت می­شود یک عضو حق عضویت خود را کاملاً پرداخت نکرده باشد، دبیرخانه اجرائی به‌صورت کتبی به عضو مربوط اعلام خواهد نمود که ظرف هفت روز نسبت به پرداخت حق عضویت خود اقدام نماید.

۵ ـ اگر پس از مدت دو ماه از تاریخ درخواست انجام شده توسط دبیرخانه اجرائی هنوز عضو مورد نظر حق عضویت خود را تسویه نکرده باشد حق رأی آن عضو در شورای اعضاء تا زمان پرداخت کامل حق عضویت وی، به حالت تعلیق در خواهد آمد. تصدی منصب انتخابی توسط نمایندگان عضو مربوط در شورای اعضاء و نیز کارگروهها و کارگرو‌ههای فرعی و مشارکت در فعالیت‌هایی که به­وسیله شورای بین‌المللی زیتون در سال بعدی تأمین مالی شده است نیز به حالت تعلیق در خواهد آمد.

۶ ـ شورای اعضاء در اولین اجلاس عادی سال تقویمی یا اجلاس فوق‌العاده خود که پس از مهلت پرداخت حق عضویت­ها است، اگر عضوی حق عضویت خود را پرداخت نکرده باشد، از آن آگاه خواهد شد، شورای اعضاء به جز عضوی که در پرداخت تأخیر کرده است، می­تواند پس از استماع نظرات عضوی که تأخیر در پرداخت داشته و با توجه به موقعیت ویژه آن مانند مناقشات، بلایای طبیعی یا مشکلات در دسترسی به خدمات مالی بین‌المللی به اتفاق آراء تصمیم دیگری اتخاذ نماید. شورای اعضاء می‌تواند برنامه کاری دبیرخانه اجرائی را با توجه به میزان حق عضویت‌هایی که به طور مؤثر توسط اعضاء پرداخت شده، تنظیم نماید.

۷ـ مقررات بندهای (۵) و (۶) این ماده تا پرداخت کامل حق عضویت توسط اعضاء اعمال خواهد شد.

۸ ـ پس از دو سال متوالی از عدم پرداخت حق عضویت، شورای اعضاء می‌تواند پس از استماع نظرات عضوی که تأخیر داشته است، نسبت به عدم بهره­مندی آن از حقوق عضویت تصمیم‌گیری نماید، اما می‌تواند در جلسات به عنوان ناظر در چهارچوب مفاد بند (۷) ماده (۸ ) حضور داشته باشد.

۹ـ هر عضوی که از عضویت در این موافقتنامه خارج شود مسؤول پرداخت هر یک از تعهدات مالی خود به موجب این موافقتنامه باقی خواهد ماند و محق به بازپرداخت هیچ‌گونه کمک مالی که تا آن زمان پرداخت کرده است، نخواهد بود.

۱۰ـ شورای اعضاء نمی­تواند به هیچ‌وجه یک عضو را از تعهدات مالی خود به موجب این موافقتنامه مبری نماید. شورای اعضاء می‌تواند به اتفاق آراء، با تغییر زمان پرداخت تعهدات مالی اعضای حاضر و قبلی موافقت کند.

ماده۱۷ـ کنترل

۱ـ کنترل مالی شورای بین‌المللی زیتون توسط کارگروه امور اداری و مالی انجام خواهد شد.

۲ـ اظهارنامه‌های مالی شورای بین‌المللی زیتون برای سال تقویمی قبلی که توسط حسابرس مستقل تأیید شده، به کارگروه امور اداری و مالی ارائه خواهد شد. پس از بررسی حساب­ها، کارگروه در اولین اجلاس عادی سال تقویمی آن نظری را به شورای اعضاء جهت تصویب و انتشار ارائه خواهد کرد.

در زمان انجام امور حسابرسی که در بالا به آن اشاره شد، حسابرسان مستقل انطباق با مقررات مالی جاری و نیز عملکرد و کارایی سازو‌کار‌های کنترل داخلی موجود را تأیید خواهند کرد و فعالیت­های انجام شده و حوادث کشف شده را در گزارش سالانه ثبت خواهند نمود که به کارگروه امور اداری و مالی ارائه خواهد شد.

این گزارش حسابرسی به شورای اعضاء در اولین اجلاس عادی آن ارائه خواهد گردید.

شورای اعضاء حسابرس مستقلی را تعیین خواهد نمود که مسؤول بررسی حساب‌های سالانه شورای بین‌المللی زیتون و تهیه گزارش­های فوق‌الذکرـ هر دو بر طبق مفاد مقررات مالی و رویه‌های اجرائی‌آن ـ خواهد بود.

۳ـ به­علاوه، شورای اعضاء در اولین اجلاس عادی خود در سال تقویمی، گزارش مالی سال تقویمی قبلی مربوط به موارد زیر را بررسی و تصویب خواهد نمود:

تأیید مدیریت وجوه، دارایی‌ها و نقدینگی شورای بین‌المللی زیتون؛

قانونمندی عملکردهای مالی و مطابقت آنها با قواعد و مقررات و مقررات بودجه‌ای لازم‌الاجراء.

۴ـ کنترل‌های عطف به ما سبق عملیات توسط حسابرسان خارجی طبق ترتیبات مقررات مالی تضمین شده است.

۵ ـ بر اساس تجزیه و تحلیل خطر، حداقل سه عضو می‌توانند از شورا جهت انجام کنترل بر روی فعالیت‌های شورای بین‌المللی زیتون به منظور اطمینان از رعایت قواعد جاری و اصول مدیریت مالی صحیح و شفافیت، درخواست مجوز نمایند.

کنترل‌ها با همکاری‌های نزدیک با اعضای دبیرخانه اجرائی شورای بین‌المللی زیتون در انطباق با قواعد و روشهای تعریف‌شده در آیین کار و مقررات مالی شورای بین‌المللی زیتون انجام خواهد شد.

گزارش مربوط به شورای اعضاء در اولین اجلاس عمومی پس از نهائی شدن گزارش ارائه خواهد شد.

ماده۱۸ـ تصفیه

۱ـ شورای اعضاء اگر منحل شود، ابتدا اقداماتی را که در بند (۱) ماده (۳۵) قید شده است، اتخاذ خواهد نمود.

۲ـ در زمان انقضای این موافقتنامه، دارایی‌های شورای بین‌المللی زیتون و هر مبلغ تعهد‌نشده‌ای که از وجوه موضوع ماده (۱۴) ناشی می‌شود به اعضاء به تناسب کل سهام مشارکت جاری آنها در آن زمان، باز پرداخت خواهد شد.

کمکهای مالی داوطلبانه و مبالغ اهداء شده موضوع ماده (۱۴) و نیز هر‌گونه مبلغ تعهد‌نشده موضوع ماده (۱۵) به اعضاء، اهداکننده یا طرف ثالث مربوط بازپرداخت خواهد شد.

فصل ششم ـ مقررات استانداردسازی

ماده۱۹ـ نامگذاری و تعریف روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون

۱ـ نامگذاری و تعریف روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون در پیوست‌های (ب) و (پ) این موافقتنامه شرح داده شده است.

۲ـ شورای اعضاء می‌تواند برای نامگذاری و تعریف روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون که در پیوست‌های (ب) و (پ) این موافقتنامه پیش­بینی شده است تمامی اصلاحاتی را که لازم یا مناسب می­داند، اعمال نماید.

ماده۲۰ـ تعهدات اعضاء

۱ـ شورای بین‌المللی زیتون متعهد می‌شود تا نامگذاری­هایی را که در پیوست‌های (ب) و (پ) در تجارت بین­المللی آن شرح داده شده است، اجراء کند و استفاده از آن را در تجارت داخلی خود تشویق نماید.

۲ـ اعضاء متعهد می‌شوند از هر‌گونه کاربرد نامگذاری «روغن زیتون» در تجارت داخلی و بین‌المللی خود به‌تنهایی یا با ترکیبی از واژه­های دیگر که طبق این موافقتنامه نیست، ممانعت نمایند. نام «روغن زیتون» به هیچ‌وجه به‌تنهایـی برای اشاره به «روغن تفاله زیتون» استفاده نخواهد شد.

۳ـ شورای اعضاء استانداردهای معیار خلوص و کیفیت حاکم در تجارت بین‌المللی اعضاء را تعیین خواهد کرد.

۴ـ اعضاء حمایت از شاخص‌های جغرافیایی را در قلمرو خود در چهارچوب مفهوم بند (۱) ماده (۲۲) موافقتنامه در مورد جنبه‌های تجاری مرتبط حقوق مالکیت معنوی (موافقتنامه تریپس) مربوط به محصولات تحت پوشش این موافقتنامه، طبق قواعد، روشها و تعهدات بین­المللی حاکم، به ویژه ماده (۱) موافقتنامه «تریپس» تضمین خواهند کرد.

۵ ـ اعضاء به محض درخواست، اطلاعاتی را در خصوص شاخص‌های جغرافیایی که در قلمرو آنها از حمایت برخوردار هستند، به‌ویژه به منظور تقویت حمایت قانونی آنها از هر‌گونه عمل مشابه که بر روی اعتبار آن تأثیر می‌گذارد یا به شهرت آن آسیب می­زند، مبادله خواهند نمود.

۶ ـ اعضاء اختیار خواهند داشت تا ابتکارات طراحی‌شده­ای را برای اطلاع مصرف‌کنندگان در خصوص ویژگی‌های خاص شاخص‌های جغرافیایی حمایت شده در قلمرو خود اتخاذ کنند و برای این شاخص‌ها طبق مقررات قانونی حاکم ارزش قائل شوند.

ماده۲۱ـ برچسب ضمانت بین‌المللی شورای بین المللی زیتون

شورای اعضاء می‌تواند مقرراتی را در مورد کاربرد برچسب ضمانت بین‌المللی کیفیت که تضمین‌کننده رعایت استانداردهای بین‌المللی شورای بین‌المللی زیتون است، تصویب نماید. اعمال این ماده و مقررات کنترلی در آیین کار مشخص خواهد گردید.

فصل هفتم ـ مقررات کلی

ماده۲۲ـ تعهدات کلی

اعضاء هیچ اقدامی را که مغایر با تعهدات آنها می‌باشد به موجب این موافقتنامه یا اهداف کلی مندرج در ماده (۱) انجام نخواهند داد.

ماده۲۳ـ مسؤولیت مالی اعضاء

مسؤولیت مالی هر عضو در قبال شورای بین‌المللی زیتون و دیگر اعضاء محدود به میزان تعهدات آن به موجب ماده (۱۶) در رابطه با حق عضویت در بودجه موضوع همان ماده خواهد بود.

ماده۲۴ـ جنبه‌های بوم‌شناختی و زیست‌محیطی

اعضا‌ء به‌منظور بهبود روشها در تمام مراحل تولید زیتون و روغن زیتون برای تضمین توسعه پایدار کشت زیتون توجه لازم را معمول خواهند داشت و متعهد خواهند بود فعالیت‌هایی را انجام دهند که شورای اعضاء ممکن است برای بهبود یا حل هر مشکلی که در این زمینه با آن روبرو می‌شوند، لازم بداند.

ماده۲۵ـ اطلاعات

اعضاء متعهد می‌شوند تا همه آمارها، داده­ها و اسناد به­ویژه هر اطلاعاتی که به منظور برقراری توازن برای روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون و کسب آگاهی از سیاست‌های ملی اعضاء در مورد محصولات زیتون را که شورای بین‌المللی زیتون برای ایفای وظایف خود به موجب این موافقتنامه به آنها نیاز دارد در دسترس آن قرار داده و برای آن فراهم کنند.

ماده۲۶ـ اختلافات و شکایات

۱ـ هر گونه اختلافی در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه که از طریق مذاکره حل و فصل نشده است، بنا به درخواست عضو یا اعضائی که طرف اختلاف هستند، به شورای اعضاء ارجاع خواهد شد که در غیاب عضو یا اعضای مربوط و در صورت اقتضاء پس از اخذ نظر هیأت مشورتی، تصمیم‌گیری خواهد کرد. ترکیب و جزئیات عملیاتی این هیأت در آیین کار مشخص خواهد شد.

۲ـ نظر مستند هیأت مشورتی به شورای اعضاء که در همه شرایط، اختلاف را پس از بررسی همه عوامل مربوط، حل و فصل خواهد کرد، ارائه خواهد شد.

۳ـ هر شکایتی مبنی بر این که یک عضو، رئیس یا نائب‌رئیس هنگامی که به عنوان رئیس انجام وظیفه می­­کند در انجام تعهدات خود به موجب این موافقتنامه قصور کرده است، براساس درخواست عضو شاکی به شورای اعضاء ارجاع خواهد شد. شورا در غیاب طرف یا طرفهای درگیر پس از مشورت با طرفهای ذی‌ربط و در صورت اقتضاء پس از نظرخواهی از سوی هیأت مشورتی موضوع بند (۱) این ماده تصمیم‌گیری خواهد کرد. اعمال این بند در آیین کار متعاقباً شرح داده خواهد شد.

۴ـ اگر شورای اعضاء دریابد که عضوی مرتکب نقض این موافقتنامه شده است می‌تواند مجازات‌هایی را در مورد آن عضو از یک اخطار ساده تا تعلیق حق آن عضو جهت شرکت در تصمیم‌های شورای اعضاء تا زمانی که به تعهدات خود عمل کند، وضع نماید یا طبق تشریفات مقرر در ماده (۳۴) آن عضو را از مشارکت در این موافقتنامه محروم نماید. عضو مورد نظر در مرحله آخر حق مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری را خواهد داشت.

۵ ـ اگر شورای اعضاء ملاحظه کند که رئیس یا نائب‌رئیس هنگامی که به عنوان رئیس انجام وظیفه می­­کند، وظایف خود را در راستای این موافقتنامه یا آیین کار انجام نداده است می‌تواند بنا به درخواست حداقل پنجاه درصد (۵۰%) اعضای حاضر تصمیم بگیرد به مدت یک جلسه یا برای مدت طولانی‌تر، اختیارات و وظایف محول شده به رئیس یا نائب‌رئیس در این موافقتنامه یا آیین‌کار را به‌طور موقت به حالت تعلیق در آورد و یک جانشین را از میان اعضای شورا انتخاب کند. اعمال این‌بند متعاقباً در آیین‌کار مشخص خواهد شد.

۶ ـ در خصوص هرگونه اختلاف مرتبط با معاملات روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون، شورای بین‏المللی زیتون می‌تواند پیشنهادهای مناسبی را به اعضاء در خصوص ایجاد و کارکرد نهاد مصالحه و داوری بین‏المللی برای حل و فصل چنین اختلافاتی ارائه دهد.

ماده۲۷ـ امین اسناد

بدین‌وسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این موافقتنامه تعیین می­شود.

ماده۲۸ـ امضاء، تنفیذ، پذیرش و تصویب

۱ـ این موافقتنامه در مقر سازمان ملل متحد از ۱ ژانویه ۲۰۱۶ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ (۱۱ دی ۱۳۹۴ تا ۱۱ دی ۱۳۹۵) برای امضای اعضای موافقتنامه بین‌المللی روغن و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۰۵ (۱۳۹۴) و دولت‌های دعوت شده به کنفرانس سازمان ملل متحد جهت مذاکره موافقتنامه جایگزین موافقتنامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۰۵ (۱۳۹۴) مفتوح خواهد بود.

۲ـ این موافقتنامه منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب دولت‌های امضاءکننده طبق تشریفات قانون ‌اساسی مربوط آنها خواهد بود.

۳ـ هر دولت موضوع بند (۳) ماده (۴) می‌تواند:

الف) در زمان امضای این موافقتنامه، به صورت کتبی اعلام نماید که با امضای مذکور رضایت خود را در مورد متعهد بودن به این موافقتنامه ابراز می‌نماید. (امضای قطعی) یا:

ب) پس از امضای این موافقتنامه با سپردن سند مربوط به امین اسناد آن را تنفیذ، پذیرش یا تصویب نماید.

۴ـ اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب نزد امین اسناد سپرده خواهد شد.

ماده۲۹ـ الحاق

۱ـ این موافقتنامه برای الحاق هر دولتی که در بند (۳) ماده (۴) تعریف شده است مفتوح خواهد بود که می‌تواند بر اساس شرایطی که توسط شورای اعضاء تعیین خواهد شد و به­ویژه شامل سهام مشارکت و مهلت سپردن اسناد الحاق خواهد بود به این موافقتنامه ملحق شود. این شرایط توسط شورای اعضاء به امین اسناد انتقال داده خواهد شد. تشریفات شروع الحاق، مذاکرات الحاق و مقررات مرتبط توسط شورای اعضاء در آیین کار مقرر خواهد شد.

۲ـ زمانی که مذاکرات الحاقِ مشخص شده در آیین کار انجام شد، شورای اعضاء در مورد الحاق طبق تشریقات مقرر در ماده (۱۰) تصمیم‌گیری خواهد نمود.

۳ـ به محض الحاق، نام طرف متعاهد به همراه میزان سهم مشارکت تعیین‌شده آن به گونه‌ای که در شرایط الحاق ذکر شده است، در پیوست (الف) این موافقتنامه درج خواهد شد.

۴ـ الحاق با سپردن سند الحاق نزد امین اسناد نافذ خواهد شد. اسناد الحاق باید بیان کند که آن دولت همه شرایط مقرر توسط شورای بین‌المللی زیتون را می‌پذیرد.

ماده۳۰ـ اطلاعیه اجرای موقت

۱ـ دولت امضاءکننده­ای که قصد تنفیذ، پذیرش یا تصویب این موافقتنامه را دارد، یا هر دولتی که شورای اعضاء شرایطی را برای الحاق آن وضع کرده است، اما هنوز نتوانسته است سند خود را بسپارد، می­تواند در هر زمانی، به امین اسناد اعلام کند که این موافقتنامه را در صورت لازم‌الاجراء شدن طبق ماده (۳۱) یا چنانچه قبلاً لازم‌الاجراء شده باشد به صورت موقت در تاریخ معینی اجراء خواهد کرد.

۲ـ دولتی که اطلاعیه اجرای موقت را به موجب بند (۱) این ماده ارائه نموده است این موافقتنامه را از زمانی که لازم‌الاجراء می‌شود یا چنانچه قبلاً لازم‌الاجراء شده باشد در تاریخ معینی اجراء خواهد نمود و از آن تاریخ طرف متعاهد خواهد بود و تا تاریخ سپردن اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود، طرف متعاهد باقی خواهد ماند.

ماده۳۱ـ لازم­الاجراء شدن

۱ـ این موافقتنامه از ۱ ژانویه ۲۰۱۷ (۱۲ دی ۱۳۹۵) به طور قطعی لازم‌الاجراء خواهد شد مشروط به اینکه حداقل پنج طرف متعاهد از میان طرفهای مذکور در پیوست (الف) این موافقتنامه و دارای حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سهام مشارکتی از کل هزار سهم مشارکت به طور قطعی این موافقتنامه را امضاء کرده باشند یا آن را تنفیذ، پذیرش یا تصویب کرده یا به آن ملحق شده باشد.

۲ـ اگر در ۱ ژانویه سال ۲۰۱۷ (۱۲ دی ۱۳۹۵) این موافقتنامه طبق بند(۱) این ماده لازم‌الاجراء نشده باشد، چنانچه تا آن تاریخ طرفهای متعاهدی که الزامات درصدی بند (۱) این ماده را بر آورده می‌کنند این موافقتنامه را به‌طور قطعی امضاء کرده باشند یا آن را تنفیذ، پذیرش یا تصویب کرده یا امین اسناد را از این که این موافقتنامه را به‌طور موقت اجراء خواهند نمود، آگاه کرده باشند به‌طور موقت لازم‌الاجراء خواهد شد.

۳ـ اگر در ۳۱ دسامبر۲۰۱۶ (۱۱ دی ۱۳۹۵) الزامات لازم ­ الاجراء شدن به موجب بند (۱) یا (۲) این ماده برآورده نشده باشد، امین اسناد طرف‌های متعاهدی که این موافقتنامه را به طور قطعی امضاء کرده، یا آن را مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار‌ ‌داده‌اند و یا اعلام کرده‌اند که این موافقتنامه را به طور موقت اجراء خواهند کرد دعوت خواهد کرد تا در مورد لازم­الاجراء شدن کلی یا جزئی این موافقتنامه به طور قطعی یا موقت میان خود در تاریخی که ممکن است مشخص کنند تصمیم‌گیری نمایند.

۴ـ برای هر طرف متعاهدی که سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق را پس از لازم ­ الاجراء شدن این موافقتنامه تودیع می‌کند، این موافقتنامه در تاریخ سپردن سند مذکور لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده۳۲ـ اصلاحات

۱ـ شورای بین‌المللی زیتون، با اقدام از طریق شورای اعضاء می‌تواند این موافقتنامه را به اتفاق آراء اصلاح نماید.

۲ـ شورای اعضاء تاریخی که در آن اعضاء باید پذیرش خود را نسبت به اصلاحات مورد نظر به امین اسناد اعلام نمایند، تعیین خواهد نمود.

۳ـ اصلاحیه نود روز پس از اینکه امین اسناد اطلاعیه پذیرش آن را از سوی همه اعضاء دریافت کند لازم‌الاجراء خواهد شد. اگر این شرط در تاریخ تعیین شده توسط شورای اعضاء، طبق بند (۲) این ماده تأمین نشود، چنین تلقی می­شود که از اصلاحیه صرف‌نظر شده است.

۴ـ به روز رسانی‌های پیوست (الف) بر اساس بند (۵) ماده (۱۱)، از نظر این ماده اصلاحیه تلقی نخواهد شد.

ماده۳۳ـ خروج از عضویت

۱ـ هر عضوی می‌تواند در هر زمانی پس از لازم ­ الاجراء شدن این موافقتنامه با ارسال اطلاعیه کتبی خروج از عضویت به امین اسناد، از عضویت در این موافقتنامه خارج شود. عضو مربوط همزمان شورای بین‌المللی زیتون را به طور کتبی از اقدامی که انجام داده است، آگاه خواهد نمود.

۲ـ خروج از عضویت به موجب این ماده، نود روز پس از دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد، نافذ خواهد شد.

ماده۳۴ـ محرومیت

بدون لطمه به ماده (۲۶) اگر شورای اعضاء تصمیم بگیرد که هر عضوی در حال نقض تعهدات خود به موجب این موافقتنامه می‌باشد و بنابر‌این تصمیم بگیرد که این نقض صدمه قابل‌توجهی به اجرای این موافقتنامه می‌زند، می‌تواند، با تصمیم مستدل اعضای دیگر که به اتفاق آراء و در غیاب عضو مربوط اتخاذ شده، آن عضو را از عضویت در این موافقتنامه محروم نماید. شورای بین‌المللی زیتون فوری امین اسناد را از تصمیم خود آگاه خواهد نمود. عضو مورد نظر سی روز پس از تاریخ تصمیم شورای اعضاء به عضویت خود در این موافقتنامه پایان خواهد داد. پس از تاریخ تصمیم در خصوص محرومیت عضو، هیچ تعهدات مالی جدیدی وجود نخواهد داشت.

ماده۳۵ـ تسویه حساب

۱ـ شورای اعضاء با توجه به تمام تعهداتی که مستلزم پیامدهای حقوقی برای شورای بین‌المللی زیتون است و پیامدهایی نیز بر روی حق عضویت عضوی دارد که از عضویت در این موافقتنامه خارج شده است یا از عضویت در شورای بین‌المللی زیتون محروم شده یا به‌ گونه دیگر عضویت آن در این موافقتنامه پایان یافته است و نیز زمانی که لازم است تا از انتقال مناسب به­ویژه وقتی که این قبیل تعهدات قرار است فسخ شود، اطمینان حاصل گردد، هر تسویه حسابی که عادلانه تشخیص دهد را مشخص خواهد کرد.

با وجود مفاد فراز فوق، عضو مزبور متعهد خواهد بود هر مبلغی را که باید در رابطه با زمانی که عضو بوده است به شورای بین‌المللی زیتون پرداخت می­کرده است، پرداخت نماید.

۲ـ با فسخ این موافقتنامه، عضو موضوع بند (۱) این ماده در مورد عواید تصفیه یا سایر دارایی‌های دیگر شورای بین‌المللی زیتون هیچ حقی نخواهد داشت و در مورد هر بخش از کسر بودجه شورای بین‌المللی زیتون نیز در صورت وجود، مسؤولیت نخواهد داشت.

ماده۳۶ـ مدت اعتبار، تمدید و فسخ

۱ـ این موافقتنامه تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۶ (۱۰ دی ۱۴۰۵) لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند.

۲ـ شورای اعضا می­تواند این موافقتنامه را تمدید کند. شورای اعضاء به امین اسناد چنین تمدیدی را اعلام خواهد کرد. هر عضوی که چنین تمدیدی را برای این موافقتنامه نپذیرد، شورای بین‌المللی زیتون را آگاه خواهد نمود و از زمان شروع دوره تمدید، طرف متعاهد این موافقتنامه نخواهد بود.

۳ـ اگر پیش از ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۶ (۱۰ دی ۱۴۰۵) یا پیش از انقضای تمدید که به­وسیله شورای اعضا تصمیم‌گیری شده است موافقتنامه جدیدی به‌وسیله شورای اعضاء مورد مذاکره قرار گرفته باشد اما هنوز به صورت قطعی یا موقت به مورد اجراء گذاشته نشده باشد، این موافقتنامه پس از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه جدید حداکثر برای مدت دوازده ماه، لازم­الاجراء باقی خواهد ماند.

۴ـ شورای اعضاء می‌تواند نسبت به فسخ این موافقتنامه به اتفاق آراء تصمیم­گیری کند. تعهدات اعضاء تا تاریخ فسخ تعیین‌شده به­وسیله شورای اعضاء ادامه خواهد داشت.

۵ ـ علی‌رغم انقضاء یا فسخ موافقتنامه، شورای بین‌المللی زیتون تا وقتی که به منظور انجام امور تصفیه شورای بین‌المللی زیتون، از جمله تسویه حساب­ها لازم باشد، وجود خواهد داشت و در طول این زمان دارای اختیارات و وظایفی که برای اهداف مذکور لازم است، خواهد بود.

۶ ـ شورای اعضاء امین اسناد را از هر تصمیم اتخاذ شده به موجب این ماده آگاه خواهد کرد.

ماده۳۷ـ قید تحدید تعهد

هیچ قید تحدید تعهدی را نمی­توان نسبت به هر یک از مقررات این موافقتنامه در نظر گرفت.

برای گواهی مراتب فوق امضاء‌کنندگان زیر که به نحو مقتضی مجاز شده­اند این موافقتنامه را در تاریخ‌های مشخص شده امضاء نموده‌اند.

این موافقتنامه در ژنو در تاریخ ۹ اکتبر سال ۲۰۱۵ (۱۷ مهر ۱۳۹۴) تنظیم شد. متون این موافقتنامه به زبان­های عربی، انگلیسی، فرانسوی و اسپانیولی از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.

پیوست (الف)

سهام مشارکت در بودجه سازمان که طبق ماده (۱۱) وضع شده است

آلبانی

۵

الجزایر

۱۹

آرژانتین

۱۸

مصر

۲۳

اتحادیه اروپا

۷۱۷

ایران (جمهوری اسلامی)

۵

عراق

۵

رژیم اشغالگر قدس

۵

اردن

۸

لبنان

۶

لیبی

۵

مراکش

۴۱

مونته نگرو

۵

تونس

۶۷

ترکیه

۶۶

اروگوئه

۵

جمع کل

۱۰۰۰

پیوست (ب)

نامگذاری و تعاریف روغن زیتون و روغن تفاله زیتون

نامگذاری روغن زیتون و روغن تفاله زیتون با تعریف مربوط به هر نامگذاری به شرح زیر آمده است:

۱ـ روغن زیتون

الف ـ روغن زیتون طبیعی: روغنی است که منحصراً از میوه درخت زیتون با ابزار مکانیکی یا فیزیکی دیگری تحت شرایطی، به‌ویژه شرایط گرمایی که اجازه نمی‌دهد روغن فاسد شود، به‌دست می‌آید و هیچ عملیاتی به­جز شستشو، خرد شدن، مرکز گریزی (سانتریفیوژ) و صاف کردن روی آن انجام نشده است. روغن زیتون معمولی به شرح زیر طبقه‌بندی و نامگذاری خواهد شد:

الف) روغنهای زیتون طبیعی مناسب برای مصرف عبارتند از:

۱ـ روغن زیتون کاملا طبیعی (اکسترا ویرجین): روغن زیتون طبیعی که خصوصیات فیزیکی ـ شیمیایی و حسی آن با ویژگی­هایی که در استاندارد تجاری شورای بین‌المللی زیتون در این طبقه‌بندی بیان شده است، مطابقت دارد.

۲ـ روغن زیتون طبیعی: روغن زیتون طبیعی که ویژگی‌های فیزیکی ـ شیمیایی و حسی آن با ویژگی­هایی که در استاندارد تجاری شورای بین‌المللی زیتون در این طبقه‌بندی بیان شده است، مطابقت دارد.

۳ـ روغن زیتون طبیعی معمولی: روغن زیتون طبیعی که ویژگی‌های فیزیکی ـ شیمیایی و حسی آن با ویژگی‌هایی که در استاندارد تجاری شورای بین‌المللی زیتون۱ در این طبقه‌بندی بیان شده است، مطابقت دارد.

ب) روغن زیتون‌های طبیعی که باید پیش از مصرف تحت فرآوری قرار‌گیرند:

روغن زیتون چراغی: روغن زیتون طبیعی که ویژگی‌های فیزیکی ـ شیمیایی و حسی آن با ویژگی‌هایی که در استاندارد تجاری شورای بین‌المللی زیتون در این طبقه‌بندی بیان شده است، مطابقت دارد و پس از تصفیه برای مصرف انسان یا برای مصرف صنعتی در نظر گرفته می‌شود.

ب ـ روغن زیتون تصفیه‌شده: روغن زیتونی است که با تصفیه روغن زیتون طبیعی بدست می‌آید و ویژگی‌های فیزیکی ـ شیمیایی آن با ویژگی­هایی که در استاندارد تجاری شورای بین‌المللی زیتون۲ در این طبقه‌بندی بیان شده است، مطابقت دارد.

پ ـ روغن متشکل از روغن زیتون تصفیه‌شده و روغن زیتون طبیعی: روغنی متشکل از مخلوط روغن زیتون تصفیه‌شده و روغن زیتون طبیعی است که به همان صورت برای مصرف مناسب می‌باشد و ویژگی‌های فیزیکی ـ شیمیایی آن با ویژگی­هایی که در استاندارد تجاری شورای بین‌المللی زیتون در این طبقه‌بندی بیان شده است، مطابقت دارد.

۲ـ روغن تفاله زیتون۳

روغن تفاله زیتون روغنی است که با عملیاتی روی روغن تفاله زیتون توسط حلاّل‌ها یا سایر عملیات فیزیکی به روغن استخراج شده توسط واکنش استری‌‌شدن مجدد و هر مخلوطی از انواع روغن‌های دیگر به‌دست آید که به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:

الف ـ روغن تفاله زیتون خام: روغن تفاله زیتون که ویژگی‌های فیزیکی ـ شیمیایی آن با ویژگی­ هایی که در استاندارد تجاری شورای بین‌المللی زیتون در این طبقه‌بندی بیان شده است، مطابقت دارد و پس از تصفیه برای مصرف انسان، یا برای مصرف صنعتی در نظر گرفته می‌شود.

ب ـ روغن تفاله زیتون تصفیه‌شده: روغنی است که از تصفیه روغن تفاله زیتون خام به‌دست می‌آید. ویژگی‌های فیزیکی ـ شیمیایی آن با ویژگی­ هایی که در استاندارد تجاری شورای بین‌المللی زیتون۴ در این طبقه‌بندی بیان شده است، مطابقت می‌کند.

پ ـ روغن متشکل از مخلوط روغن تفاله زیتون تصفیه‌شده و روغن زیتون طبیعی: روغنی متشکل از مخلوط روغن تفاله زیتون تصفیه‌شده و روغن زیتون طبیعی است که به‌همان صورت برای مصرف مناسب می‌باشد و ویژگی‌های فیزیکی ـ شیمیایی آن بـا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ این محصول اگر در کشور اجازه خرده‌فروشی داشته باشد. فقط می‌تواند به طور مستقیم به مصرف‌کننده فروخته شود. اگر این امر تجویز نشده باشد، نامگذاری این محصول باید با رعایت مقررات قانونی کشور مربوط انجام گیرد.

۲ـ این محصول اگر در کشور اجازه خرده فروشی داشته باشد. فقط می‌تواند به طور مستقیم به مصرف‌ کننده فروخته شود.

۳ـ روغن تفاله زیتون نباید با نام یا تعریف «روغن زیتون» فروخته شود.

۴ـ این محصول اگر در کشور اجازه خرده‌فروشی داشته باشد، فقط می‌تواند به طور مستقیم به مصرف کننده فروخته شود.

ویژگی‌هایی که در استاندارد تجاری شورای بین‌المللی زیتون در این طبقه‌بندی بیان شده است، مطابقت می‌کند. در هیچ موردی این مخلوط نباید «روغن زیتون» نامیده شود.

پیوست (پ)

نام گذاری و تعریف انواع کنسرو زیتون

کنسرو زیتون در یکی از انواع زیر طبقه‌بندی خواهد شد:

۱ـ زیتون سبز: میوه‌هایی که در طول دوره رسیدگی، پیش از تغییر ‌رنگ دادن و وقتی که به اندازه معمول رسیده باشند، برداشت شوند و ممکن است رنگ آنها از سبز تا زرد کم‌رنگ تغییر کند.

۲ـ زیتون تغییر ‌رنگ‌‌ داده: میوه‌هایی که پیش از مرحله رسیدگی کامل در هنگام تغییر ‌رنگ برداشت شوند و ممکن است رنگ آنها از سرخ تا قرمز تیره یا قهوه‌ای تغییر کند.

۳ـ زیتون سیاه: میوه‌هایی که وقتی کاملاً رسیده یا کمی پیش از رسیدگی کامل، برداشت شوند و ممکن است رنگ آنها از قرمز تیره تا بنقش تیره، بنفش تند، سبز تیره یا قهوه‌ای قرمز فام تغییرکند.

فرآورده­های تجاری کنسرو زیتون به‌ویژه شامل انواع فرآوری شده براساس استاندارد تجاری حاکم شورای بین‌المللی زیتون خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت نامه، شامل مقدمه و سی و هفت ماده و سه ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سی صد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی