رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۹ـ ۲۸ـ۲۷با موضوع :

غیر قانونی بودن وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد

توسط شوراهای اسلامی قبل از تعیین تکلیف در کمیسیون ماده 100

منتشر شده در شنبه 19 خرداد 1397

با توجه به اینکه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موضوع تخلفات ساختمانی، مشروحاً بیان شده و باید تخلفات ساختمانی ناشی از عدم رعایت مندرجات پروانه ساختمانی و یا احداث بنای بدون پروانه در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف شود

و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده است، بنابراین ۱ـ تبصره قسمت الف از ماده ۸ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه مبنی بر عدم ارسال پرونده در خصوص احداث انباری برخلاف مفاد پروانه و عوارض بر کسری پارکینگ ۲ـ بند ۹ از قسمت ب ماده ۸ مذکور مبنی بر وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ و وضع عوارض برای کسری فضای آزاد ۳ـ بند ۱۰ از قسمت ب ماده ۲۶ تعرفه، تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تعیین جریمه حداکثری توسط شهرداری در تخلفات ساختمانی پنج و یا پانزده متر بدون ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ از تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۵ مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و دلایل مندرج در آراء هیأت عمومی به شماره‌های ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و ۹۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶ بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی